Obecně závazná vyhláška č. 05/2004 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo dne 20.02.2004 na svém veřejném zasedání v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST 1
Základní ustanovení
Čl. I

 1. Obec Lipová vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Správu poplatku uvedených v článku I odstavci 1 vykonává Obecní úřad Lipová, (dále jen „ správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST 2
Poplatek ze psů

Čl. II
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. III.
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit nabytí psa do držení a současně podat přiznání k poplatku do 30 dnů po jeho nabytí do držení na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku. Po dovršení tří měsíců stáří psa je poplatník povinen zaplatit poplatek dle čl. IV
 2. Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i poplatník, jehož pes je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku (vznik nároku na osvobození nebo úlevu, uhynutí psa, změna držitele, bydliště)
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo obchodní firmu právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 5. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník zároveň povinen sdělit správci poplatku, k jakému účelu je pes chován.

Čl. IV.
Sazba poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:

 1. Za prvního psa …………………………………………….. 100,- Kč
 2. Za druhého a každého dalšího psa ………………………. 200,- Kč

Čl. V.
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa :

 1. kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( § 86 zákona č.100/1988 Sb.) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis ( např. zákon 449/2001 Sb. , o myslivosti ve znění pozdějších předpisů ).
 2. na samotách. Samotou se rozumí objekt bydlení, který je od souvislé zástavby vzdálen nejméně 200 m.
 3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.1. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
 4. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. VI.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem, následujícím po dni vzniku poplatkové povinnosti ve výši 1/12 stanovené roční sazby za každý kalendářní měsíc.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém tato skutečnost byla oznámena správci poplatku. Poměrná část zaplaceného poplatku se na žádost poplatníka vrátí.

Čl. VII.
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za psa je poplatník povinen uhradit bez vyměření, předem takto :
  1. nečiní-li poplatek více než 150,- Kč ročně, nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku
  2. činí-li poplatek více jak 150,- Kč, uhradí poplatek ve dvou stejných splátkách, první splátku nejpozději do 15. února a druhou splátku nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho splatná část) do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit. Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti na osvobození od poplatku nebo snížení poplatku.

Čl. VIII.
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Na známce je vyznačeno evidenční číslo a název obce. Známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

ČÁST 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. IX.
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství(§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. X
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí tyto prostory :

 • prostory před budovou číslo popisné 48 – Obecní úřad Lipová
 • prostory před budovou číslo popisné 55 – Hospoda
 • prostory u zvonice
 • chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. XI
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.IX.
Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. XII
Oznamovací povinnost a povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství

Zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku IX., je přípustné pouze po ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství Obecnímu úřadu Lipová. Ohlašovací povinnost jsou uživatelé povinni vykonat před započetím zvláštního užívání.

Čl. XIII
Sazba poplatku

Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství se stanovují takto:

 1. prodej zemědělských a chovatelských výrobků z vlastní drobné pěstitelské činnosti, květin, lesních plodů, věnečků, jmelí, ryb a vánočních stromků 50,- Kč/den
 2. stánkový prodej na jiných veřejných prostorách k tomu určených, poplatek za umístění dočasných staveb 350,- Kč/den
 3. pojízdné prodejny 500,- Kč/den
 4. reklamní a předváděcí akce 50,- Kč/den
 5. dočasné skládky 50,- Kč/den
 6. jarmarky 100,- Kč/den
 7. umístění reklamních zařízení a poutačů 50,- Kč/den

Pojmem „den“ se rozumí každý započatý kalendářní den.

Čl. XIV
Osvobození

Správce poplatku může na žádost poplatníka, z důvodu odstranění tvrdosti, poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. XV.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. IX, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. XVI
Splatnost poplatku, způsob platby

 1. Poplatek se platí správci poplatku a je splatný před započetím užívání veřejného prostranství, nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství .
 2. Včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
 3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla ( dle § 12 odst. 2 zákona č.229/2003 Sb.).

Čl. XVII
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č.03/2003 o místních poplatcích.

Čl. XVIII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.03.2004.

Miroslav Pala – starosta

Josef Kužela – místostarosta

Vyvěšeno dne: 20.2.2004