Požární řád obce

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Lipová upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů ( dále jen SDH) obce (Kat. V ) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany

 1. jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Slavičín ( Kat.I)
 2. SDH Slavičín ( Kat. III )

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Za činnosti ,při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
  1. pořádání kulturních a společenských akcí ve Sportovním areálu; povinností pořadatelů je zajistit požární hlídku při pořádání akce ( nejlépe z členů SDH obce).
  2. pálení klestu v lese; musí být oznámeno a povoleno Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Přílucká 213 . Operační a informační středisko HZS telefon : 577 656 222, 602 590 878 . Je nutné oznámit lokalitu pálení, dobu provádění práce a odpovědnou osobu.
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období sucha; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů
 3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: sál kulturního domu v budově OÚ č.p. 48 při pořádání kulturních a společenských akcí; bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena zřízením požární hlídky z pořadatelů kulturní nebo společenské akce, dodržováním zákazu kouření na sále kulturního domu.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany.

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

Čl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 1A. Kategorie , početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v příloze č. 1 B. Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce.
 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v budově OÚ č.p. 48 anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl.6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou , umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah :
  1. přirozené : Lipovský potok
  2. umělé : hydrantová síť ( podzemní hydranty na vodovodním řádu pitné vody), požární studny v obci u č.p.24 č.p. 48 č.p.49
  3. víceúčelová vodní nádrž ve Sportovním areálu o objemu 2 417 m
 2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce SDH obce a jednotce HZS Zlínského kraje.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro použitelnost zdroje.
 4. Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce,nájemce,uživatele ), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl.7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst,odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.

 1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „ Ohlašovna požáru “
  1. Obecní úřad Lipová č.p. 48
  2. Jaroslav Jiřík Lipová 113
  3. Alois Machovský ml. Lipová 106

  Ohlašovny požárů se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů ( § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení č. 172/2001 Sb.
  Úlohou ohlašovny požárů je zejména :

  1. přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci
  2. vyhlásit požární poplach jednotce SDH obce
  3. oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost HZS Zlínského kraje telefon. č. 150, je-li požár osobně ohlášen
 2. Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů , která jsou trvale označena tabulkou „ Zde hlaste požár “nebo symbolem telefonního čísla „150 “
  1. Prodejna smíšeného zboží, Lipová 41 – veřejný telefonní automat
  2. Miroslav Pala Lipová 102

Čl.8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „ POŽÁRNÍ POPLACH “, který je vyhlašován přerušovaným tónem siréna po dobu jedné minuty ( 25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón).
V případě poruchy sirény se požární poplach v obci vyhlašuje signálem „ HO-ŘÍ, HO-ŘÍ.“ vyhlášeným místním rozhlasem.
V případě přerušení dodávky el. proudu se požární poplach v obci vyhlašuje zvoněním na zvony ve zvonici , případně voláním HOŘÍ.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.2. 2004.

Miroslav Pala – starosta
Josef Kužela – místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.4/ 2004

A Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti
Lipová V 9 4

B Početní stav a vybavení.

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
DA A 30 K dopravní spec. automobil SPZ : ZL 18-57 TP č. AG 492258
Výrobní číslo podvozku : 17-82-00726 rok výroby 1982
1
PPS 12 přívěsná přenosná motorová stříkačka 1200 l/min 1
Poznámka : Tabulky A , B jsou zpracovány dle Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.

C SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU ZLÍNSKÉHO KRAJE

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce.
 2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany :
stupeň požárního poplachu první jednotka PO Kat. druhá jednotka PO Kat. třetí jednotka PO Kat.
1 Slavičín I Lipová V Slavičín III