Lipovjánek č. 12/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 12 ročník 8 Květen 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 31/2006 Sb. vyhlásil termín konání voleb do PSPČR. Volby se konají ve dvou dnech,
v pátek dne 2. června 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnost OÚ Lipová č.p. 48.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že volič nebude mít hlasovací lístky, může požádat ve volební místnosti okrskovou komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, hnutí nebo koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží volič před volební komisí do volební schránky.

Volič, který se závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat volební komisi aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Pozvánka na oslavu 105.výročí od založení sboru dobrovolných hasičů obce Lipová, hasičskou soutěž a kácení máje:

SDHO Lipová a XV okrsek Slavičín pořádají v sobotu 3.6.2006 hasičskou soutěž, která se koná ve Sportovním areálu v Lipové.

Program:
13,00 hodin Nástup soutěžních jednotek
13,30 hodin Zahájení soutěže – běh na 100 m s překážkami
15,30 hodin Štafeta 4 x 100 m
17,00 hodin Požární útok
od 18,00 hodin bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba KOTÁRANKA
19,00 hodin Kácení máje

SDHO Lipová srdečně zve příznivce hasičů, dechové hudby a všechny občany. V případě nepříznivého počasí se zábava uskuteční na sále OÚ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.3.2006, 7.4.2006 a 19.5.2006

 • ZO schválilo 6 ti hlasy nákup benzinové sekačky AKITA-Honda a křovinořezu HONDA UMK 435 s příslušenstvím za cenu celkem 29 009,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy dotaci ve výši 1 000,-Kč Správě CHKO Bílé Karpaty na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odměny členům ZO dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výše finanční dotace je 50,-Kč/občan obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádosti o dotaci na činnost: MS TATARKA – 10 000,-Kč, TJ Lipová – 30 000,-Kč,včelaři – 8 000,-Kč, ČZS Lipová 10 000,-Kč
 • ZO vzalo na vědomí zprávu č. 60/2006 o výsledku kontroly hospodaření obce v roce 2005, kterou vypracoval auditor KÚZK Ing. Kráčalík. Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné závažné nedostatky uvedené v § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořez cca 24 m 3 smrkové kulatiny pro potřeby obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy navýšení rozpočtu obce o účelovou dotaci ve výši 20 000,- Kč od KÚZK na nákup zásahového vybavení členů zásahové jednotky SDHO Lipová
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odprodej části obecního pozemku p.č.127/1 a to část sousedící s pozemkem p.č.127/34. Prodej je schválen v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Ing.Jahoda Jan a Božena č.p. 105.Poplatky spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy výměnu části obecního pozemku p.č.2786/17 v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Vrba Jaroslav a Marie č.p. 44 za pozemek p.č. 162 o výměře 734 m 2. Poplatky spojené s převodem obou pozemku uhradí Obec Lipová (z důvodu, že Obec Lipová získá pozemek o větší výměře)
 • ZO schválilo žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytového fondu. Schváleny byly všechny podané žádosti, každý žadatel obdrží půjčku ve výši 30 000,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy uzavření smlouvy s firmou Lesprojekt Kroměříž,spol.s r.o. Předmětem smlouvy je vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek Obce Lipová pro období od 1.1.2008 do 31.12.2017 dle platné legislativy. Cena byla stanoveny ve výši 380 Kč/ha. V letošním roce bude uhrazeno cca 20 % z celkové částky (dle postupu prací na LHP). Dále ZO schválilo úpravu rozpočtu Obce na straně výdajů o úhradu této částky
 • OÚ Lipová oslovil 4 firmy na podání nabídky (návrhové ceny) na zhotovení vodního díla Kanalizace dle projektu a stavebního povolení. Jedná se o odlehčení průtoku stávající kanalizaci v části Losky, podchycení a odvedení odpadní a dešťové vody do prostoru plánované ČOV, kde budou dočasně vyústěny do místní vodoteče – Lipovského potoka. Touto stokou chce OÚ zabránit přetížení vyústění kanalizace uprostřed obce, ve kterém se střetávají vody dvou větví stávající kanalizace a odvodňovací příkop z polí a zahrad.ZO provedlo otevření zapečetěných obálek s nabídkami firem, posoudilo nabídky a schválilo 6 ti hlasy firmu, která nabízí provedení díla za nejlevnější cenu (nejnižší náklady), kterou je Ing. František Tomeček, Štítná n/Vl. 63. ZO pověřilo OÚ Lipová oslovením této firmy a uzavřením smlouvy o provedení práce na předmětné dílo
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost Dagmar Horákové č.p. 26 na povolení uložení stavebního materiálu na vytyčeném obecním pozemku v období od června do konce září 2006
 • Starosta seznámil ZO s výsledkem kontroly České inspekce životního prostředí, která proběhla 12. – 13.4.2006 na lesním majetku Obce Lipová. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vybudování provizorní přístupové komunikace k pozemku p.č.127/20, jedná se obnovení dřívější úvozové cesty. Tímto se mimo jiné zamezí záplavám stavebních pozemků pod touto komunikací
 • ZO schválilo 6 ti hlasy závěrečný účet obce za rok 2005 a to bez výhrad.
 • ZO vzalo na vědomí ceník za použití PC v Obecní knihovně ( stránka A 4 – 0,50 Kč/ks, disketa 10,-Kč/ks)
 • Starosta informoval ZO o příslibu dotace na opravu cesty nad Losky. Příslib zaslal statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Vojtěch Jurčík dne 10.5.2006.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 11/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 11 ročník 8 Únor 2006


Pozvánka na zábavu: Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na končinovou zábavu, kterou pořádá v sobotu 25.2.2006 od 20,00 hodin na sále OÚ. K tanci a poslechu hrají panové Beran a Dorničák + diskotéka.
Občerstvení bohaté, ceny lidové.
Vstupné 20 ,-Kč

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.12.2005, 6.1.2006 a 17.2.2006

 • ZO schválilo 5 ti hlasy velitele jednotky SDHO Lipová pana Jiřího Tomečka ml. S velitelem jednotky byla uzavřena Dohoda o členství a Dodatek k dohodě o výkonu funkce.
 • ZO schválilo 5 ti hlasy pojistnou smlouvu uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,a.s. s platností od 1.1.2006.Pojištěn je veškerý majetek HIM,elektronika kancelářská a odpovědnost z provozní činnosti.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost, kterou podal pan Pavel Fric na odkoupení části pozemku p.č.2809/7 v rozsahu jak je oplocen a užíván u nemovitosti č.p. 54. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 s tím, že poplatky spojené s převodem pozemku ( geometrický plán, smlouva) uhradí kupující ( žadatel).
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočet Obce na rok 2006.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy změnu ve vyhlášce č.5/2004 o místních poplatcích – čl. XIII – sazba poplatku – bod c – pojízdné prodejny : 500,-Kč/den.
 • ZO pověřilo starostu obce zasláním požadavku KÚ ZK na provedení prověrky hospodaření Obce v roce 2005 auditorem.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost o prodej pozemku p.č.924/16, kterou podal pan František Krůžela, Rozkvět 706, Brumov – Bylnice a žádost o prodej pozemku p.č.924/17, kterou podali manželé Radek a Monika Beckovi, Mladotické nábřeží 849, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převody obou pozemků uhradí kupující. ZO podmiňuje svůj souhlas s prodejem pozemků tím, že na pozemcích bude do dvou let ( do 17.2.2008 ) zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem obce. V opačném případě musí být pozemek odprodán zpět Obci Lipová za cenu 25 Kč/ m2 . Tato podmínka bude zapsána v kupních smlouvách.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořádání končinové zábavy v sobotu 25.2.2006. Organizaci zajistí kulturní a sportovní výbor ZO.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu na prodej dřevní hmoty v 1 Q 2006 firmě Kloboucká lesní s.r.o.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu :
 • Oprava komunikace Losky.“ ZO uložilo OÚ zpracovat a podat v řádném termínu žádost o dotaci na tuto akci z podprogramu POV, který vyhlásil KÚ ZK.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby : Vodovodní přípojka Losky a kanalizace Losky Ing. Lubomíru Šenovském, Solné 166, Luhačovice.
 • ZO pověřilo starostu obce projednat s Ing. Končickým ( místostarostou Města Slavičína ) vyúčtování příspěvku na žáky dojíždějící do ZŠ Slavičín.
 • ZO uložilo OÚ zrušit zbytečné pojištění žáků v ZŠ. Žáci jsou pojištěni ze zákona provozovatelem školy.

Umístění dětí do MŠ:

mateřská škola Újezd má volnou kapacitu na umístění dětí předškolního věku. (MŠ Slavičín a MŠ Loučka jsou plně obsazeny).

Odvoz plastů v prvním pololetí roku 2006:

29.3., 26.4., 24.5., 21.6.

Rozpočet obce na rok 2006:
Jednotlivé položky rozpočtu:
a) Příjmy (uváděno v tisících Kč) b) Výdaje
Daň z příjmů fyzických osob 480 Zimní údržba místních komunikací 50
Daň z příjmů fyzických osob za SVČ 155 Veřejné osvětlení (el. proud, údržba) 85
Daň z příjmů fyzických osob , kap. výnosy 25 Deratizace v obci 8
Daň z příjmů právnických osob 425 Školné na dojíždějící žáky 115
Daň z přidané hodnoty 775 Kontrola odpadních vod (rozbory) 12
Daň z nemovitostí 155 Svoz komunálních odpadů 110
Poplatky správní 2 Vybudování garáží u byt.domu + oplocení zahrady 135
Poplatky ze psů 4 Správa v lesním hospodářství(hajný, OLH) 43
Poplatek za svoz kom. odpadu 40 Podpora produkčních činností lesa 41
Nájemné obchod 30 Platy zaměstnanců v prac. poměru + pojištění 196
Příjmy z úroků 20 Požární ochrana (PHM,údržba,činnost,školení) 36
Příjem za třídění odpadů 10 Dotace Městské nemocnici ve Slavičíně 6
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 950 Provoz knihovny, nákup knih,kronika obce 22
Příjmy z pronájmu nemovitostí 7 Dohody o provedení práce 80
Příjmy z prodeje pozemků 110 Činnost místní správy 323
Příjmy z pronájmu bytů 115 El. proud, opravy, příspěvky, poplatky 152
Dary (důchodcům,dětem,jubilantům), pohoštění 51
Dotace na činnost TJ 30
Dotace MS Tatarka 10
Dotace včelaři 8
Kanalizace Losky – přeložka 720
Oprava místní komunikace nad Losky 451
Příspěvek na hřbitov ve Slavičíně 9
Opravy a udržování majetku obce + rozšíř. vod.řádu 462
Dopravní obslužnost 16
Péče o veřejnou zeleň 80
Nákup křovinořezu , sekačky, PHM 52
Celkem příjmy 3 303 Celkem výdaje 3 303

Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 10/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 10 ročník 7 Prosinec 2005

Pozvánka na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

V neděli 18. prosince od 14,00 hodin se uskuteční u obecního úřadu tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Připraven je hodnotný program a bohaté občerstvení. Zveme všechny občany k účasti na této akci. Z připravovaného programu upozorňujeme zejména na :

 • zpěv koled v podání místní mládeže
 • vystoupení ženského sboru
 • divadelní scénku – “ pastýři z Betléma“
 • tradiční výstavu a ochutnávku vánočního cukroví vyrobeného v Lipové. Obracíme se s žádostí na hospodyňky o příspěvek na tuto výstavu
 • výstava fotografií z akcí uskutečněných v obci
 • vystoupení cimbálové muziky Slavičan ( od 17,00 hodin na sále OÚ)

Pro všechny je připraveno občerstvení ( zdarma až do vyčerpání zásob) : srnčí guláš, svařené víno a košt letošní slivovice.


Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.11.2005 a 2.12.2005

 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o nájemné za pronájem bytů v Bytovém domě
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci od Úřadu práce ve Zlíně na zřízení jednoho pracovního místa VPP
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 36 000,- od Správy CHKO Bílé Karpaty na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a památkám v katastru obce
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 30 000,-Kč z Fondu kultury Krajského úřadu Zlínského kraje na opravu kamenného kříže
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 8 000,-Kč žadateli : Český svaz včelařů, základní organizace Slavičín, na nákup včelích matek vyznačujících se samočisticí schopností ( prevence proti moru včelího plodu)
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč žadateli : Městská nemocnice Slavičín, na nákup přístrojového vybavení
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 4 000,-Kč žadateli SHČMS – okrsek č. 15, na zakoupení elektronické časomíry pro soutěže v požárním sportu
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí materiálu na zhotovení překážek pro disciplíny požárního sportu a vzalo na vědomí termín pořádání soutěže v požárním sportu , která se uskuteční dne 3.6.2006. Při této příležitosti bude též pořádána taneční zábava k oslavě 105. výročí založení sboru v Lipové
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí občerstvení na valnou hromadu 15.okrsku SHČMS, která se uskuteční dne 27.1.2006 na sále OÚ v Lipové
 • ZO schválilo opravu cesty směrem k č.p. 97, která byla provedena nákladem 130 628,-Kč
 • ZO schválilo termíny konání zasedání ZO v 1. pololetí 2006 : 6.ledna – začátek v 17,00 hodin, 17. února – začátek v 17,00 hodin,, 3. března – začátek v 18,00 hodin,7. dubna – začátek v 19,00 hodin, 19. května – začátek ve 20,00 hodin, 16. června – začátek ve 20,00 hodin,
 • ZO schválilo termín provedení inventarizace majetku Obce. Tato bude provedena členy ZO dne 30.12.2005 od 9,00 hodin
 • ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly na místě, kterou provedlo dne 1.11.2005 Ministerstvo zemědělství na pozemek p.č. 1871 ( zalesnění Kůt ). Závěr kontroly : žadatel Obec Lipová splňuje podmínky pro přiznání dotace ve výši 20 779,50 Kč ,dle příslušného NAŘÍZENÍ VLÁDY
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh rozpočtového provizoria, dle kterého bude Obec hospodařit od 1.1.2006 do doby schválení rozpočtu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně. Tyto podmínky jsou vyvěšeny v Obecní knihovně.

Elektronická úřední deska:

Změna zákona č.106/1999 Sb., o zveřejňování informací,přinesla obcím další nové povinnosti. Od 1. ledna 2006 musí obce zabezpečit elektronickou úřední desku. Na tuto skutečnost se OÚ s předstihem připravil zakoupením potřebného vybavení ( skener,digitální fotoaparát), takže jsme připraveni vyhovět liteře zákona. Po novém roce na našich webových stránkách www.obec-lipova.unas.cz najdete i elektronickou úřední desku.

Otevírací doba v tělocvičně:

Pondělí až pátek od 15.00 do 21.00 hodin
Sobota , neděle od 10.00 hodin do – dohoda u výdeje klíčů
Klíče od tělocvičny jsou vydávány na podpis u Vašičků – byt č. 1 č.p. 17

Sběr komunálního odpadu v roce 2006:

Tak jako v letošním roce bude sběr komunálního odpadu provádět firma Rumpold UHB s.r.o. Úhrady za svoz placené občany musí být uhrazeny OÚ v době od 1.1.2006 do konce měsíce února.Cena zůstává stejná jako v roce 2005 tedy 150.- Kč na občana pokud není vyhláškou stanoveno jinak. Poslední sběr plastů v letošním roce se uskuteční v pondělí 19.12.2005

Poděkování:

chci poděkovat panu Barcůchovi, který dne 9.10.2005 neprodleně přivolal hasiče na likvidaci začínajícího požáru našeho rodinného domku. On a zúčastněné hasičské sbory měli zásluhu na tom, že tento požár byl v zárodku zlikvidovaný a zabránilo se mnohem větším škodám na majetku.

Ing. Ivan Zubek
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 9/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 9 ročník 7 Říjen 2005

Kolaudace stavby „Rekonstrukce školy na bytový dům o 5 bytových jednotkách.“

Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně, jako stavební úřad příslušný podle § 117 stavebního zákona, provedl dne 6.9.2005 kolaudaci bytů v bytovém domě a Kolaudačním rozhodnutím č. 26/2005 povolil jejich užívání.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.8.2005 a 9.9.2005

 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na provedení přístupové komunikace k bytovému domu ( chodník, zámková dlažba, provedení izolace proti vodě , odvodnění a napojení okapových svodů na kanalizaci ) za cenu 78 498,-Kč včetně DPH,. Dále ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o na provedení opravy fasády na 5 b.j. včetně klempířských prvků a nátěru za cenu 356 274,- včetně DPH.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh nájemní smlouvy na pronájem bytů v bytovém domě, který vypracoval Mgr. Zdeněk Rumplík. ZO uložilo OÚ uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytů s těmito nájemci : byt č. 1 – Vašička Pavel, byt č. 2 – Měrka Petr, byt č. 3 – Tomečková Dagmar, byt č. 4 – Jiří a Alžběta Zelenkovi, byt č. 5 ( garsoniéra) – Pavlek Pavel.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu – položky 3111, dále schválilo převod z účtu 042 do majetku Obce ( Komplexní úpravy veřejných prostranství).
 • ZO revokovalo své usnesení č. 6/5/2005 ze dne 17.6.2005 a schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč z Fondu kultury Zlínského kraje na opravu kamenného kříže v obci Lipová (chráněná kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 29427/7-1962). Odůvodnění : OÚ se podařilo sjednat snížení celkových nákladů na restaurování kamenného kříže na částku 60 000,- Kč včetně DPH. Tato změna byla schválena Památkovým úřadem v Brně a Odborem kultury a památkové péče Zl. kraje. ZO dále schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s restaurátorem J. Krososkou z Vracova na provedení restaurování kříže za uvedenou cenu v termínu do 30.10.2005.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy prodej nemovitého majetku Obce pozemku p.č. 924/18 o výměře 1 834 ,-m2 žadateli Milanu Stružkovi, K Hájenkám 343, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převodem pozemku hradí kupující. ZO podmínilo svůj souhlas s prodejem pozemku tím, že na uvedeném pozemku bude do dvou let od prodeje zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem. V opačném případě musí být pozemek odprodán do konce roku 2007 zpět Obci Lipová za cenu 25,- Kč/ m2.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení ADSL připojení Obecní knihovny k internetu prostřednictvím internetu veřejné správy, které bylo provedeno 6.9.2005 ( toto bylo získáno dotací v rámci projektu VISK 3 ).Do doby dofinancování projektu z VISK 3 , poskytla Obec dočasně vlastní počítačové zařízení. Toto by však mělo být do konce roku 2005 nahrazeno novým kvalitním zařízením z výše uvedeného projektu VISK 3, které po 5 ti letech zůstane v majetku Obce. ZO uložilo OÚ vypracovat provozní řád pro používání internetu v Obecní knihovně.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vratný příspěvek ve výši 13 300,- Kč na reedici knihy Luhačovské Zálesí. ( v rámci Mikroregionu Luhačovské Zálesí).
 • Starosta obce informoval ZO o získání dotace od Správy CHKO Bílé Karpaty ve výši 40 000,- Kč na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a kulturním památkám v katastru obce. ZO schválilo spoluúčast Obce na tomto projektu.
 • ZO vzalo na vědomí návrhovou cenu ve výši 164 020,- Kč včetně DPH od firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na vybudování a opravu garáží ,vedle bytového domu.Jedná se o opravu střechy a rýn nad garážemi , opravu kanalizace, opravu přístupové komunikace včetně vybudování střechy z pálených tašek nad vstupem do bytového domu. ZO schválilo v roce 2005 realizaci těchto položek z uvedené návrhové ceny : zemní práce,komunikace,trubní vedení,přesun hmot,konstrukce tesařské, položení krytiny tvrdé a část položky konstrukce klempířské. Zbývající položky ( vybudování a oprava garáží, oprava a nátěr fasády garáží) budou realizovány dle finančních možností Obce.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení nadzemního hydrantu u č.p. 35, dále pořízení PC stolu a křesla do Obecní knihovny.
 • ZO schválilo provedení nátěru střechy bytového domu včetně okapů a svodů a provedení nátěru střechy šaten TJ Lipová. Tuto práci provede firma Luděk Bařinka.

Podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně

Obecní knihovna umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za těchto podmínek:
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem maximálně 60 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Přístup na Internet je možné předem rezervovat.
 • Internet je zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jeho studijním účelům.
 • WWW stránky je možno za úhradu tisknout na připojené síťové tiskárně (viz. ceník) nebo uložit na novou, v knihovně zakoupenou disketu (viz. ceník).
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz