Lipovjánek č. 9/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 9 ročník 7 Říjen 2005

Kolaudace stavby „Rekonstrukce školy na bytový dům o 5 bytových jednotkách.“

Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně, jako stavební úřad příslušný podle § 117 stavebního zákona, provedl dne 6.9.2005 kolaudaci bytů v bytovém domě a Kolaudačním rozhodnutím č. 26/2005 povolil jejich užívání.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.8.2005 a 9.9.2005

 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na provedení přístupové komunikace k bytovému domu ( chodník, zámková dlažba, provedení izolace proti vodě , odvodnění a napojení okapových svodů na kanalizaci ) za cenu 78 498,-Kč včetně DPH,. Dále ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o na provedení opravy fasády na 5 b.j. včetně klempířských prvků a nátěru za cenu 356 274,- včetně DPH.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh nájemní smlouvy na pronájem bytů v bytovém domě, který vypracoval Mgr. Zdeněk Rumplík. ZO uložilo OÚ uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytů s těmito nájemci : byt č. 1 – Vašička Pavel, byt č. 2 – Měrka Petr, byt č. 3 – Tomečková Dagmar, byt č. 4 – Jiří a Alžběta Zelenkovi, byt č. 5 ( garsoniéra) – Pavlek Pavel.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu – položky 3111, dále schválilo převod z účtu 042 do majetku Obce ( Komplexní úpravy veřejných prostranství).
 • ZO revokovalo své usnesení č. 6/5/2005 ze dne 17.6.2005 a schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč z Fondu kultury Zlínského kraje na opravu kamenného kříže v obci Lipová (chráněná kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 29427/7-1962). Odůvodnění : OÚ se podařilo sjednat snížení celkových nákladů na restaurování kamenného kříže na částku 60 000,- Kč včetně DPH. Tato změna byla schválena Památkovým úřadem v Brně a Odborem kultury a památkové péče Zl. kraje. ZO dále schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s restaurátorem J. Krososkou z Vracova na provedení restaurování kříže za uvedenou cenu v termínu do 30.10.2005.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy prodej nemovitého majetku Obce pozemku p.č. 924/18 o výměře 1 834 ,-m2 žadateli Milanu Stružkovi, K Hájenkám 343, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převodem pozemku hradí kupující. ZO podmínilo svůj souhlas s prodejem pozemku tím, že na uvedeném pozemku bude do dvou let od prodeje zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem. V opačném případě musí být pozemek odprodán do konce roku 2007 zpět Obci Lipová za cenu 25,- Kč/ m2.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení ADSL připojení Obecní knihovny k internetu prostřednictvím internetu veřejné správy, které bylo provedeno 6.9.2005 ( toto bylo získáno dotací v rámci projektu VISK 3 ).Do doby dofinancování projektu z VISK 3 , poskytla Obec dočasně vlastní počítačové zařízení. Toto by však mělo být do konce roku 2005 nahrazeno novým kvalitním zařízením z výše uvedeného projektu VISK 3, které po 5 ti letech zůstane v majetku Obce. ZO uložilo OÚ vypracovat provozní řád pro používání internetu v Obecní knihovně.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vratný příspěvek ve výši 13 300,- Kč na reedici knihy Luhačovské Zálesí. ( v rámci Mikroregionu Luhačovské Zálesí).
 • Starosta obce informoval ZO o získání dotace od Správy CHKO Bílé Karpaty ve výši 40 000,- Kč na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a kulturním památkám v katastru obce. ZO schválilo spoluúčast Obce na tomto projektu.
 • ZO vzalo na vědomí návrhovou cenu ve výši 164 020,- Kč včetně DPH od firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na vybudování a opravu garáží ,vedle bytového domu.Jedná se o opravu střechy a rýn nad garážemi , opravu kanalizace, opravu přístupové komunikace včetně vybudování střechy z pálených tašek nad vstupem do bytového domu. ZO schválilo v roce 2005 realizaci těchto položek z uvedené návrhové ceny : zemní práce,komunikace,trubní vedení,přesun hmot,konstrukce tesařské, položení krytiny tvrdé a část položky konstrukce klempířské. Zbývající položky ( vybudování a oprava garáží, oprava a nátěr fasády garáží) budou realizovány dle finančních možností Obce.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení nadzemního hydrantu u č.p. 35, dále pořízení PC stolu a křesla do Obecní knihovny.
 • ZO schválilo provedení nátěru střechy bytového domu včetně okapů a svodů a provedení nátěru střechy šaten TJ Lipová. Tuto práci provede firma Luděk Bařinka.

Podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně

Obecní knihovna umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za těchto podmínek:
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem maximálně 60 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Přístup na Internet je možné předem rezervovat.
 • Internet je zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jeho studijním účelům.
 • WWW stránky je možno za úhradu tisknout na připojené síťové tiskárně (viz. ceník) nebo uložit na novou, v knihovně zakoupenou disketu (viz. ceník).
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Napsat komentář