Lipovjánek č. 10/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 10 ročník 7 Prosinec 2005

Pozvánka na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

V neděli 18. prosince od 14,00 hodin se uskuteční u obecního úřadu tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Připraven je hodnotný program a bohaté občerstvení. Zveme všechny občany k účasti na této akci. Z připravovaného programu upozorňujeme zejména na :

 • zpěv koled v podání místní mládeže
 • vystoupení ženského sboru
 • divadelní scénku – “ pastýři z Betléma“
 • tradiční výstavu a ochutnávku vánočního cukroví vyrobeného v Lipové. Obracíme se s žádostí na hospodyňky o příspěvek na tuto výstavu
 • výstava fotografií z akcí uskutečněných v obci
 • vystoupení cimbálové muziky Slavičan ( od 17,00 hodin na sále OÚ)

Pro všechny je připraveno občerstvení ( zdarma až do vyčerpání zásob) : srnčí guláš, svařené víno a košt letošní slivovice.


Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.11.2005 a 2.12.2005

 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o nájemné za pronájem bytů v Bytovém domě
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci od Úřadu práce ve Zlíně na zřízení jednoho pracovního místa VPP
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 36 000,- od Správy CHKO Bílé Karpaty na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a památkám v katastru obce
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 30 000,-Kč z Fondu kultury Krajského úřadu Zlínského kraje na opravu kamenného kříže
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 8 000,-Kč žadateli : Český svaz včelařů, základní organizace Slavičín, na nákup včelích matek vyznačujících se samočisticí schopností ( prevence proti moru včelího plodu)
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč žadateli : Městská nemocnice Slavičín, na nákup přístrojového vybavení
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 4 000,-Kč žadateli SHČMS – okrsek č. 15, na zakoupení elektronické časomíry pro soutěže v požárním sportu
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí materiálu na zhotovení překážek pro disciplíny požárního sportu a vzalo na vědomí termín pořádání soutěže v požárním sportu , která se uskuteční dne 3.6.2006. Při této příležitosti bude též pořádána taneční zábava k oslavě 105. výročí založení sboru v Lipové
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí občerstvení na valnou hromadu 15.okrsku SHČMS, která se uskuteční dne 27.1.2006 na sále OÚ v Lipové
 • ZO schválilo opravu cesty směrem k č.p. 97, která byla provedena nákladem 130 628,-Kč
 • ZO schválilo termíny konání zasedání ZO v 1. pololetí 2006 : 6.ledna – začátek v 17,00 hodin, 17. února – začátek v 17,00 hodin,, 3. března – začátek v 18,00 hodin,7. dubna – začátek v 19,00 hodin, 19. května – začátek ve 20,00 hodin, 16. června – začátek ve 20,00 hodin,
 • ZO schválilo termín provedení inventarizace majetku Obce. Tato bude provedena členy ZO dne 30.12.2005 od 9,00 hodin
 • ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly na místě, kterou provedlo dne 1.11.2005 Ministerstvo zemědělství na pozemek p.č. 1871 ( zalesnění Kůt ). Závěr kontroly : žadatel Obec Lipová splňuje podmínky pro přiznání dotace ve výši 20 779,50 Kč ,dle příslušného NAŘÍZENÍ VLÁDY
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh rozpočtového provizoria, dle kterého bude Obec hospodařit od 1.1.2006 do doby schválení rozpočtu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně. Tyto podmínky jsou vyvěšeny v Obecní knihovně.

Elektronická úřední deska:

Změna zákona č.106/1999 Sb., o zveřejňování informací,přinesla obcím další nové povinnosti. Od 1. ledna 2006 musí obce zabezpečit elektronickou úřední desku. Na tuto skutečnost se OÚ s předstihem připravil zakoupením potřebného vybavení ( skener,digitální fotoaparát), takže jsme připraveni vyhovět liteře zákona. Po novém roce na našich webových stránkách www.obec-lipova.unas.cz najdete i elektronickou úřední desku.

Otevírací doba v tělocvičně:

Pondělí až pátek od 15.00 do 21.00 hodin
Sobota , neděle od 10.00 hodin do – dohoda u výdeje klíčů
Klíče od tělocvičny jsou vydávány na podpis u Vašičků – byt č. 1 č.p. 17

Sběr komunálního odpadu v roce 2006:

Tak jako v letošním roce bude sběr komunálního odpadu provádět firma Rumpold UHB s.r.o. Úhrady za svoz placené občany musí být uhrazeny OÚ v době od 1.1.2006 do konce měsíce února.Cena zůstává stejná jako v roce 2005 tedy 150.- Kč na občana pokud není vyhláškou stanoveno jinak. Poslední sběr plastů v letošním roce se uskuteční v pondělí 19.12.2005

Poděkování:

chci poděkovat panu Barcůchovi, který dne 9.10.2005 neprodleně přivolal hasiče na likvidaci začínajícího požáru našeho rodinného domku. On a zúčastněné hasičské sbory měli zásluhu na tom, že tento požár byl v zárodku zlikvidovaný a zabránilo se mnohem větším škodám na majetku.

Ing. Ivan Zubek
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Napsat komentář