Lipovjánek č. 11/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 11 ročník 8 Únor 2006


Pozvánka na zábavu: Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na končinovou zábavu, kterou pořádá v sobotu 25.2.2006 od 20,00 hodin na sále OÚ. K tanci a poslechu hrají panové Beran a Dorničák + diskotéka.
Občerstvení bohaté, ceny lidové.
Vstupné 20 ,-Kč

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.12.2005, 6.1.2006 a 17.2.2006

 • ZO schválilo 5 ti hlasy velitele jednotky SDHO Lipová pana Jiřího Tomečka ml. S velitelem jednotky byla uzavřena Dohoda o členství a Dodatek k dohodě o výkonu funkce.
 • ZO schválilo 5 ti hlasy pojistnou smlouvu uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,a.s. s platností od 1.1.2006.Pojištěn je veškerý majetek HIM,elektronika kancelářská a odpovědnost z provozní činnosti.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost, kterou podal pan Pavel Fric na odkoupení části pozemku p.č.2809/7 v rozsahu jak je oplocen a užíván u nemovitosti č.p. 54. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 s tím, že poplatky spojené s převodem pozemku ( geometrický plán, smlouva) uhradí kupující ( žadatel).
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočet Obce na rok 2006.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy změnu ve vyhlášce č.5/2004 o místních poplatcích – čl. XIII – sazba poplatku – bod c – pojízdné prodejny : 500,-Kč/den.
 • ZO pověřilo starostu obce zasláním požadavku KÚ ZK na provedení prověrky hospodaření Obce v roce 2005 auditorem.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost o prodej pozemku p.č.924/16, kterou podal pan František Krůžela, Rozkvět 706, Brumov – Bylnice a žádost o prodej pozemku p.č.924/17, kterou podali manželé Radek a Monika Beckovi, Mladotické nábřeží 849, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převody obou pozemků uhradí kupující. ZO podmiňuje svůj souhlas s prodejem pozemků tím, že na pozemcích bude do dvou let ( do 17.2.2008 ) zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem obce. V opačném případě musí být pozemek odprodán zpět Obci Lipová za cenu 25 Kč/ m2 . Tato podmínka bude zapsána v kupních smlouvách.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořádání končinové zábavy v sobotu 25.2.2006. Organizaci zajistí kulturní a sportovní výbor ZO.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu na prodej dřevní hmoty v 1 Q 2006 firmě Kloboucká lesní s.r.o.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu :
 • Oprava komunikace Losky.“ ZO uložilo OÚ zpracovat a podat v řádném termínu žádost o dotaci na tuto akci z podprogramu POV, který vyhlásil KÚ ZK.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby : Vodovodní přípojka Losky a kanalizace Losky Ing. Lubomíru Šenovském, Solné 166, Luhačovice.
 • ZO pověřilo starostu obce projednat s Ing. Končickým ( místostarostou Města Slavičína ) vyúčtování příspěvku na žáky dojíždějící do ZŠ Slavičín.
 • ZO uložilo OÚ zrušit zbytečné pojištění žáků v ZŠ. Žáci jsou pojištěni ze zákona provozovatelem školy.

Umístění dětí do MŠ:

mateřská škola Újezd má volnou kapacitu na umístění dětí předškolního věku. (MŠ Slavičín a MŠ Loučka jsou plně obsazeny).

Odvoz plastů v prvním pololetí roku 2006:

29.3., 26.4., 24.5., 21.6.

Rozpočet obce na rok 2006:
Jednotlivé položky rozpočtu:
a) Příjmy (uváděno v tisících Kč) b) Výdaje
Daň z příjmů fyzických osob 480 Zimní údržba místních komunikací 50
Daň z příjmů fyzických osob za SVČ 155 Veřejné osvětlení (el. proud, údržba) 85
Daň z příjmů fyzických osob , kap. výnosy 25 Deratizace v obci 8
Daň z příjmů právnických osob 425 Školné na dojíždějící žáky 115
Daň z přidané hodnoty 775 Kontrola odpadních vod (rozbory) 12
Daň z nemovitostí 155 Svoz komunálních odpadů 110
Poplatky správní 2 Vybudování garáží u byt.domu + oplocení zahrady 135
Poplatky ze psů 4 Správa v lesním hospodářství(hajný, OLH) 43
Poplatek za svoz kom. odpadu 40 Podpora produkčních činností lesa 41
Nájemné obchod 30 Platy zaměstnanců v prac. poměru + pojištění 196
Příjmy z úroků 20 Požární ochrana (PHM,údržba,činnost,školení) 36
Příjem za třídění odpadů 10 Dotace Městské nemocnici ve Slavičíně 6
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 950 Provoz knihovny, nákup knih,kronika obce 22
Příjmy z pronájmu nemovitostí 7 Dohody o provedení práce 80
Příjmy z prodeje pozemků 110 Činnost místní správy 323
Příjmy z pronájmu bytů 115 El. proud, opravy, příspěvky, poplatky 152
Dary (důchodcům,dětem,jubilantům), pohoštění 51
Dotace na činnost TJ 30
Dotace MS Tatarka 10
Dotace včelaři 8
Kanalizace Losky – přeložka 720
Oprava místní komunikace nad Losky 451
Příspěvek na hřbitov ve Slavičíně 9
Opravy a udržování majetku obce + rozšíř. vod.řádu 462
Dopravní obslužnost 16
Péče o veřejnou zeleň 80
Nákup křovinořezu , sekačky, PHM 52
Celkem příjmy 3 303 Celkem výdaje 3 303

Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Napsat komentář