Lipovjánek č. 13/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 13 ročník 8 Říjen 2006

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí:

prezident republiky svým Rozhodnutím ze dne 13.7.2006 publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 369/2006 Sb. vyhlásil termín konání voleb do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí. Volby se konají ve dvou dnech,  v pátek dne 20. října 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 21.října 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnost OÚ Lipová č.p. 48.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.6.2006, 28.8.2006 a  8.9.2006

 • ZO schválilo 6 ti hlasy  prodloužení vodovodního řadu u nové zástavby v části Losky dle projektu Ing. Šenovského.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  počet členů ZO na příští volební období tj. 7 členů
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  opravu střechy bytového domu, která byla poškozena sesuvem sněhu. Tuto opravu provede firma Jaroslav Luka ze Slavičína . Zároveň bude OÚ Lipová uplatňovat úhradu nákladů od Hasičské pojišťovny.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  nákup sněhové frézy v ceně cca 50 000,-Kč.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy uzavření smlouvy s firmou Ing. F. Tomeček na provedení díla „Kanalizace v části Losky“. Do smlouvy byly zahrnuty i práce, které neobsahoval rozpočet : zhotovení 7 ks odboček 300/200 k napojení RD a snížení 3 ks vpustí na komunikaci II/488.
 • ZO vzalo na vědomí sponzorský dar od firmy RUMPOLD UHB, a.s., která věnovala TJ Lipová sadu dresů.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  nákup 4 ks reproduktorů na veřejný rozhlas a nákup záchytných sítí do Sportovního areálu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  pořízení změny Územního plánu obce o plochy určené k výstavbě objektů k bydlení.
 • ZO Lipová  kladně zhodnotilo průběh Sportovního odpoledne pro děti a turnaje v nohejbalu O pohár starosty obce, které se uskutečnilo dne 26.8.2006.
 • ZO  posoudilo žádosti o pronájem garáží  u bytového domu a schválilo 6 ti hlasy přidělení garáží žadatelům v pořadí dle doručení žádostí. Garáže jsou pronajímány za nájemné ve výši                300 Kč/měsíc vybraným žadatelům : p. Měrka, p. Tomečková
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost vedoucí Obecní knihovny Mgr. A. Jordánové o dovybavení knihovny a  obnovu knižního fondu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  Dohodu o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky MŠ uzavřenou s Městem Slavičín.
 • ZO vzalo na vědomí dokončení obecní komunikace v části nad Losky.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  pořádání Besedy s občany důchodci, která se uskuteční dne 13.10.2006 od 15,00 hodin na sále OÚ
 • Starosta informoval ZO o finanční situaci obce – bilanci příjmů a výdajů plánovaných do konce volebního období.

Vážení spoluobčané,
jsme na konci volebního období 2002-2006 a bývá dobrým zvykem bilancovat a hodnotit to, co se nám povedlo
nebo nepovedlo za tyto čtyři roky v obci vytvořit. Po komunálních volbách v listopadu 2002, jsem se neočekávaně
ocitl v čele naší obce, bez konkrétního programu,pouze z určitými vizemi a záměry. Proto bylo prvořadým úkolem
vypracovat programový výhled na celé volební období 2002 až 2006. Toto se i přes rozdílné názory zastupitelstva
podařilo. Rovněž  se postupně podařilo sjednotit zastupitelstvo tak, aby táhlo za jeden provaz obec vpřed. Vždyť
rozložení sil po volbách bylo takové,  jaké jste ho dali Vy,voliči.Čtyři zástupci KDU-ČSL a tři zástupci za nezávislé.
Prvořadým úkolem bylo zastavit nesmyslnou rekonstrukci bývalé školy na DPS.V této rekonstrukci se doslova plánovalo utopit deset miliónů korun. Dvě třetiny peněz mělo jít z dotací od ministerstva pro místní rozvoj, zbytek měla dofinancovat Obec z vlastních prostředků. Po prostudování dostupných materiálů,jsem převzal odpovědnost plně na sebe a veškeré aktivity s přestavbou na DPS zastavil.Odůvodněním bylo i to,že dotace byla pouze slibována,projekt nesplňoval podmínky dotačního programu, Obec měla sice finanční prostředky na účtu ve výši 2 500 000,-Kč za prodej akcií,ale nemohla s nimi disponovat, jelikož stále nebyla podepsaná smlouva o převodu těchto akcií. Za těchto podmínek bylo, jak se později ukázalo, daleko lepší provést změnu projektu a přestavit školu na bytový dům s 5.b.j., což byl i jeden z bodů programu rozvoje obce  – zajištění výstavby rodinných domů a bytů. Dnes stojí dílo v hodnotě cca 3 780 000,-Kč. Mimo bytů máme tělocvičnu a rekonstruovanou  knihovnu. Opraveno bylo nádvoří, přístupový chodník do tělocvičny,přestaven vstup do bytovky,včetně nadstřešení , vybudovány dvě garáže,přístřešek na komunální odpad, natřena část střechy včetně okapů a provedena oprava fasády, vše v celkové hodnotě cca 560 000,-Kč. Do této ceny byla  započítána i část rekonstrukce fotbalových kabin,nátěr střechy kabin , nátěr věže a rýn na kapli sv.Václava včetně vymalování kaple s montáží ozdobných lišt.
Vůbec první akcí, kterou jsme realizovali ještě před rekonstrukcí školy,byla oprava střechy  na budově OÚ. Na tuto opravu se podařilo získat dotaci  z POV ve výši  100 000,-Kč, zbytek do částky 249 229,-Kč doplatila Obec Lipová. Mimo opravy střechy se provedla celá řada oprav v budově OÚ ve výši cca 189 000,-Kč + oprava moštárny v hodnotě 23 000,-Kč. OÚ se podařilo  za 4 roky vybavit technikou odpovídající dnešním potřebám na kvalitní provoz úřadu v hodnotě cca 178 000,-Kč (máme nové počítače, kopírky, skenery,tiskárny,digitální fotoaparát, kameru a další). Větší část vybavení byla pořízena z dotačních titulů.  Dotační titul z POV se podařilo získat na úpravu veřejných prostranství a zeleně v obci. Toto v hodnotě 500 000,- Kč (dotace 200 000,- Kč + bezúročná půjčka 150 000,- Kč) představovalo vykácení přerostlých stromů u pomníku padlým, vysázení zde nové zeleně, opravu pomníku a chodníku v tomto prostoru. Součástí tohoto titulu byla oprava pomníku u kaple sv. Václava, zhotovení chodníku a odpočinkové zóny vedle čekárny u  OÚ, provedení výsadby nových stromů na školní zahradě, dětském  hřišti ,ve Sportovním areálu a zhotovení chodníku  před zvonicí a čekárnou  u  obecního úřadu.
Z dalších dotačních titulů se podařilo provést opravu kamenného kříže před OÚ v hodnotě 60 000,- Kč  (dotace 30 000,- Kč). Od Správy CHKO Bílé Karpaty jsme získali finanční částku 38 000,- Kč na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a památkám v obci. Taktéž veřejný internet do knihovny v hodnotě 66 000,-Kč byl plně hrazen z dotačního titulu Zlínského kraje, tento  je přístupný zdarma pro všechny občany obce.
V letošním roce jsme opět z POV získali dotaci na opravu obecní komunikace nad Losky a to ve výši  240 000,-Kč + bezúročná půjčka 153 000,- Kč. Celkové náklady byly v hodnotě 663 162,- Kč.
V průběhu celého volebního období jsme úspěšně žádali o dotaci na funkci lesa, která činila cca 25 000,- Kč/ rok.
V rámci spolupráce s Mikroregionem  Luhačovské Zálesí se podařilo zdarma získat 10 výtisků  po 75 letech vydané knihy od profesora Václavíka „Luhačovské Zálesí“ a informační ceduli s mapou Mikroregionu LZ (bude postavena vedle čekárny naproti OÚ). Pro zásahovou jednotku SDHO Lipová  se podařilo získat dotaci od  KÚ ZK ve výši
20 000,-Kč, která je určena na nákup zásahového vybavení  (jsou objednány zásahové přilby + svítilny).
Z akcí, které jsme uskutečnili bez dotací, se jedná zejména o vybudování nové kanalizace v prostoru Losky, která odvede odpadní vody  z této lokality do místa předpokládané ČOV.Tímto se zabrání přítoku přívalových vod do středu obce a záplavám sklepů  RD občanů bydlící v této lokalitě. Současně se odvedly povrchové vody z komunikace II/488, které vytékaly volně v prostoru pod Kašpárkovým. Tato akce byla vybudována nákladem 729 000,-Kč. Dále byly provedeny opravy  chodníků  v délce cca 560 metrů, nákladem cca 490 000,-Kč, penetrační oprava obecních komunikací, za 55 000,-Kč, oprava cest pod Podsýpkou, k vodojemu, k buku, k Radoňovém, zde včetně opravy příkopu, který se zreguloval a napojil do obecní kanalizace. Všechny příkopy u obecních komunikací se opravily a vyčistily. V neposlední řadě se provedla oprava komunikace směsí AB k Bařinovém v hodnotě 148 000,-Kč.  Z dalších akcí se provedlo oplocení dětského hřiště od potoka a Kalusového, oplocení  bývalé školní zahrady od Biernatového, oprava sklípku v zahradě (slouží na uskladnění  lesní sadby), vybudovala se nová skládka na dřevo na hranici katastru s k.ú. Loučka, zlikvidovala se skládka nebezpečných kalů před obcí a byla provedena spousta drobných prací na údržbě majetku Obce Lipová v hodnotě několika set tisíc korun. Nejdéle a nejvíce času zabralo vyřízení opravy silnice II/488 v průtahu obcí. Po čtyřletém úsilí jsme se nakonec přeci jen této opravy dočkali i když s finančním podílem Obce ve výši 308 000,-Kč a realizací délky pouhých 630 metrů. Přes veškerá jednání se nepodařilo tuto délku navýšit ani s vyšším finančním příspěvkem Obce. Útěchou  nám může být, že vyfrézovaná drť v tržní hodnotě 68 000,-Kč zůstala bezplatně Obci a bude použita na opravy místních komunikací.
Odprodejem obecních pozemků na výstavbu RD jsme byli donuceni zabývat se inženýrskými sítěmi v prostoru této nové výstavby.  Před kolaudací je rozšíření vodovodního řadu v délce 120 metrů, na který byl rozpočet 300 000,-Kč, za podpory části stavebníků byl  zbudován  nákladem pouhých  52 000,-Kč. Dokončen je projekt na obslužnou
komunikaci nad stavebními místy. Tato by se měla v budoucnu spojit s již vybudovanou komunikací nad Losky
a vytvořit tak obchvat z jihozápadní strany. Do majetku obce byly pořízeny: traktorová sekačka na trávu v hodnotě 90 000,-Kč, nový křovinořez Honda a motorová sekačka na trávu s pojezdem v hodnotě cca 28 000,-Kč, do tělocvičny  výbava v hodnotě cca 30 000,-Kč, na sál bylo zakoupeno 10 kompletních sad bílého nádobí včetně příborů a sklenic v hodnotě cca 10 400,-Kč.
Kromě výše uvedených výdajů jsou hrazeny i výdaje jako je např.platba školného za žáky ZŠ, dnes i předškoláky v MŠ, ve výši 126 000 Kč,- na dopravní obslužnost- 15 500.-, za el. energii vydáme ročně cca  98 000,-Kč (veřejné osvětlení, OÚ, Hájenky, tělocvična, knihovna, Sportovní areál). Obec doplácí ročně na sběr komunálního odpadu
a pytle na plasty částku cca 95 000,-Kč a  jiné. Obec nezapomíná ani na složky v obci včetně včelařů a vyplácí každoročně podpůrné granty těmto složkám v celkové hodnotě cca  66 000.-Kč. Přes všechny tyto výdaje zůstává k 12.10.2006 na běžném účtu Obce 1 283 520,-Kč.  Na účtu oprav bytového fondu (půjčky majitelům nemovitostí na opravy bytového fondu) je 160 000,-Kč. Obec hospodaří taky s lesem. Mimo pěstebních prací  provádí těžbu dřevní hmoty. Tady jsme dodrželi slovo a přestali používat les jako zdroj hlavního příjmu. Ročně  se vytěžilo cca  750 m3 z čehož bylo 240m3 palivového dříví pro občany naší obce.
Obec se snažila napomoci snížení nezaměstnanosti v obci,  jednak vytvořením pracovního místa u OÚ, tak i
zaměstnáváním pracovníků  na dotační titul z úřadu práce tzv.VPP.Nezapomněli jsme ani na kulturu v obci. Pravidelně je doplňován knižní fond v Obecní knihovně, tradicí se staly besedy s důchodci, rozsvěcování vánočního stromu, pořádalo se kácení máje v duchu Lipovských tradic, pořádají se pravidelné dětské odpoledne,hraje se tradiční  turnaj v nohejbalu „O pohár starosty obce“,  konaly se táboráky spojené se mší svatou slouženou ve Sportovním areálu, uspořádala se končinová  zábava atd.
Obec oslavila významná výročí, 60 let od osvobození obce rumunskou armádou  (při této příležitosti navštívil obec i  velvyslanec Rumunska GeorgeTinca),  75 let od vybudování kaple sv. Václava, která byla zbudována nákladem občanů obce  (slavnostní mši celebroval děkan P. Moučka).
Toto je stručný souhrn činnosti OÚ a zastupitelstva obce, kterému bych chtěl tímto poděkovat za podporu během celého volebního období. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nás po celou dobu volebního období v naší činnosti podporovali. Jsem si však vědom toho, že ne vše se podařilo udělat k úplné spokojenosti všech a  je ještě mnoho nevyřešených úkolů, které je potřeba realizovat.

Miroslav Pala – starosta

Oprava obecní komunikace nad Losky (2006)

Výstavba kanalizace Losky (2006)Turnaj v nojejbalu „O pohár starosty obce“


Dětský den

Vážení spoluobčané !
Český zahrádkářský svaz v Lipové uspořádá 12. listopadu Zahrádkářskou výstavu. Zahrádkáři se obrací touto cestou na pěstitele, aby při sklizni ovoce své nejzdařilejší nebo výjimečné výpěstky uschovali a po té zapůjčili coby exponát na výstavu. Zahrádkářská výstava má v naší obci dlouholetou tradici a proto věříme, že s Vaší spoluprácí se nám podaří výstavu zdařile realizovat. Chceme především mladší generaci ukázat, že se dá u nás vypěstovat krásné, chutné , zdravé ovoce a zelenina.
Zahrádkáři děkují předem  za Vaše pochopení , těší se na spolupráci a hojnou účast na výstavě.

Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 12/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 12 ročník 8 Květen 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 31/2006 Sb. vyhlásil termín konání voleb do PSPČR. Volby se konají ve dvou dnech,
v pátek dne 2. června 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnost OÚ Lipová č.p. 48.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že volič nebude mít hlasovací lístky, může požádat ve volební místnosti okrskovou komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, hnutí nebo koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží volič před volební komisí do volební schránky.

Volič, který se závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat volební komisi aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Pozvánka na oslavu 105.výročí od založení sboru dobrovolných hasičů obce Lipová, hasičskou soutěž a kácení máje:

SDHO Lipová a XV okrsek Slavičín pořádají v sobotu 3.6.2006 hasičskou soutěž, která se koná ve Sportovním areálu v Lipové.

Program:
13,00 hodin Nástup soutěžních jednotek
13,30 hodin Zahájení soutěže – běh na 100 m s překážkami
15,30 hodin Štafeta 4 x 100 m
17,00 hodin Požární útok
od 18,00 hodin bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba KOTÁRANKA
19,00 hodin Kácení máje

SDHO Lipová srdečně zve příznivce hasičů, dechové hudby a všechny občany. V případě nepříznivého počasí se zábava uskuteční na sále OÚ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.3.2006, 7.4.2006 a 19.5.2006

 • ZO schválilo 6 ti hlasy nákup benzinové sekačky AKITA-Honda a křovinořezu HONDA UMK 435 s příslušenstvím za cenu celkem 29 009,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy dotaci ve výši 1 000,-Kč Správě CHKO Bílé Karpaty na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odměny členům ZO dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výše finanční dotace je 50,-Kč/občan obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádosti o dotaci na činnost: MS TATARKA – 10 000,-Kč, TJ Lipová – 30 000,-Kč,včelaři – 8 000,-Kč, ČZS Lipová 10 000,-Kč
 • ZO vzalo na vědomí zprávu č. 60/2006 o výsledku kontroly hospodaření obce v roce 2005, kterou vypracoval auditor KÚZK Ing. Kráčalík. Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné závažné nedostatky uvedené v § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořez cca 24 m 3 smrkové kulatiny pro potřeby obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy navýšení rozpočtu obce o účelovou dotaci ve výši 20 000,- Kč od KÚZK na nákup zásahového vybavení členů zásahové jednotky SDHO Lipová
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odprodej části obecního pozemku p.č.127/1 a to část sousedící s pozemkem p.č.127/34. Prodej je schválen v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Ing.Jahoda Jan a Božena č.p. 105.Poplatky spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy výměnu části obecního pozemku p.č.2786/17 v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Vrba Jaroslav a Marie č.p. 44 za pozemek p.č. 162 o výměře 734 m 2. Poplatky spojené s převodem obou pozemku uhradí Obec Lipová (z důvodu, že Obec Lipová získá pozemek o větší výměře)
 • ZO schválilo žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytového fondu. Schváleny byly všechny podané žádosti, každý žadatel obdrží půjčku ve výši 30 000,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy uzavření smlouvy s firmou Lesprojekt Kroměříž,spol.s r.o. Předmětem smlouvy je vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek Obce Lipová pro období od 1.1.2008 do 31.12.2017 dle platné legislativy. Cena byla stanoveny ve výši 380 Kč/ha. V letošním roce bude uhrazeno cca 20 % z celkové částky (dle postupu prací na LHP). Dále ZO schválilo úpravu rozpočtu Obce na straně výdajů o úhradu této částky
 • OÚ Lipová oslovil 4 firmy na podání nabídky (návrhové ceny) na zhotovení vodního díla Kanalizace dle projektu a stavebního povolení. Jedná se o odlehčení průtoku stávající kanalizaci v části Losky, podchycení a odvedení odpadní a dešťové vody do prostoru plánované ČOV, kde budou dočasně vyústěny do místní vodoteče – Lipovského potoka. Touto stokou chce OÚ zabránit přetížení vyústění kanalizace uprostřed obce, ve kterém se střetávají vody dvou větví stávající kanalizace a odvodňovací příkop z polí a zahrad.ZO provedlo otevření zapečetěných obálek s nabídkami firem, posoudilo nabídky a schválilo 6 ti hlasy firmu, která nabízí provedení díla za nejlevnější cenu (nejnižší náklady), kterou je Ing. František Tomeček, Štítná n/Vl. 63. ZO pověřilo OÚ Lipová oslovením této firmy a uzavřením smlouvy o provedení práce na předmětné dílo
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost Dagmar Horákové č.p. 26 na povolení uložení stavebního materiálu na vytyčeném obecním pozemku v období od června do konce září 2006
 • Starosta seznámil ZO s výsledkem kontroly České inspekce životního prostředí, která proběhla 12. – 13.4.2006 na lesním majetku Obce Lipová. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vybudování provizorní přístupové komunikace k pozemku p.č.127/20, jedná se obnovení dřívější úvozové cesty. Tímto se mimo jiné zamezí záplavám stavebních pozemků pod touto komunikací
 • ZO schválilo 6 ti hlasy závěrečný účet obce za rok 2005 a to bez výhrad.
 • ZO vzalo na vědomí ceník za použití PC v Obecní knihovně ( stránka A 4 – 0,50 Kč/ks, disketa 10,-Kč/ks)
 • Starosta informoval ZO o příslibu dotace na opravu cesty nad Losky. Příslib zaslal statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Vojtěch Jurčík dne 10.5.2006.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 11/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 11 ročník 8 Únor 2006


Pozvánka na zábavu: Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na končinovou zábavu, kterou pořádá v sobotu 25.2.2006 od 20,00 hodin na sále OÚ. K tanci a poslechu hrají panové Beran a Dorničák + diskotéka.
Občerstvení bohaté, ceny lidové.
Vstupné 20 ,-Kč

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.12.2005, 6.1.2006 a 17.2.2006

 • ZO schválilo 5 ti hlasy velitele jednotky SDHO Lipová pana Jiřího Tomečka ml. S velitelem jednotky byla uzavřena Dohoda o členství a Dodatek k dohodě o výkonu funkce.
 • ZO schválilo 5 ti hlasy pojistnou smlouvu uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,a.s. s platností od 1.1.2006.Pojištěn je veškerý majetek HIM,elektronika kancelářská a odpovědnost z provozní činnosti.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost, kterou podal pan Pavel Fric na odkoupení části pozemku p.č.2809/7 v rozsahu jak je oplocen a užíván u nemovitosti č.p. 54. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 s tím, že poplatky spojené s převodem pozemku ( geometrický plán, smlouva) uhradí kupující ( žadatel).
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočet Obce na rok 2006.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy změnu ve vyhlášce č.5/2004 o místních poplatcích – čl. XIII – sazba poplatku – bod c – pojízdné prodejny : 500,-Kč/den.
 • ZO pověřilo starostu obce zasláním požadavku KÚ ZK na provedení prověrky hospodaření Obce v roce 2005 auditorem.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost o prodej pozemku p.č.924/16, kterou podal pan František Krůžela, Rozkvět 706, Brumov – Bylnice a žádost o prodej pozemku p.č.924/17, kterou podali manželé Radek a Monika Beckovi, Mladotické nábřeží 849, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převody obou pozemků uhradí kupující. ZO podmiňuje svůj souhlas s prodejem pozemků tím, že na pozemcích bude do dvou let ( do 17.2.2008 ) zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem obce. V opačném případě musí být pozemek odprodán zpět Obci Lipová za cenu 25 Kč/ m2 . Tato podmínka bude zapsána v kupních smlouvách.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořádání končinové zábavy v sobotu 25.2.2006. Organizaci zajistí kulturní a sportovní výbor ZO.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu na prodej dřevní hmoty v 1 Q 2006 firmě Kloboucká lesní s.r.o.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu :
 • Oprava komunikace Losky.“ ZO uložilo OÚ zpracovat a podat v řádném termínu žádost o dotaci na tuto akci z podprogramu POV, který vyhlásil KÚ ZK.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby : Vodovodní přípojka Losky a kanalizace Losky Ing. Lubomíru Šenovském, Solné 166, Luhačovice.
 • ZO pověřilo starostu obce projednat s Ing. Končickým ( místostarostou Města Slavičína ) vyúčtování příspěvku na žáky dojíždějící do ZŠ Slavičín.
 • ZO uložilo OÚ zrušit zbytečné pojištění žáků v ZŠ. Žáci jsou pojištěni ze zákona provozovatelem školy.

Umístění dětí do MŠ:

mateřská škola Újezd má volnou kapacitu na umístění dětí předškolního věku. (MŠ Slavičín a MŠ Loučka jsou plně obsazeny).

Odvoz plastů v prvním pololetí roku 2006:

29.3., 26.4., 24.5., 21.6.

Rozpočet obce na rok 2006:
Jednotlivé položky rozpočtu:
a) Příjmy (uváděno v tisících Kč) b) Výdaje
Daň z příjmů fyzických osob 480 Zimní údržba místních komunikací 50
Daň z příjmů fyzických osob za SVČ 155 Veřejné osvětlení (el. proud, údržba) 85
Daň z příjmů fyzických osob , kap. výnosy 25 Deratizace v obci 8
Daň z příjmů právnických osob 425 Školné na dojíždějící žáky 115
Daň z přidané hodnoty 775 Kontrola odpadních vod (rozbory) 12
Daň z nemovitostí 155 Svoz komunálních odpadů 110
Poplatky správní 2 Vybudování garáží u byt.domu + oplocení zahrady 135
Poplatky ze psů 4 Správa v lesním hospodářství(hajný, OLH) 43
Poplatek za svoz kom. odpadu 40 Podpora produkčních činností lesa 41
Nájemné obchod 30 Platy zaměstnanců v prac. poměru + pojištění 196
Příjmy z úroků 20 Požární ochrana (PHM,údržba,činnost,školení) 36
Příjem za třídění odpadů 10 Dotace Městské nemocnici ve Slavičíně 6
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 950 Provoz knihovny, nákup knih,kronika obce 22
Příjmy z pronájmu nemovitostí 7 Dohody o provedení práce 80
Příjmy z prodeje pozemků 110 Činnost místní správy 323
Příjmy z pronájmu bytů 115 El. proud, opravy, příspěvky, poplatky 152
Dary (důchodcům,dětem,jubilantům), pohoštění 51
Dotace na činnost TJ 30
Dotace MS Tatarka 10
Dotace včelaři 8
Kanalizace Losky – přeložka 720
Oprava místní komunikace nad Losky 451
Příspěvek na hřbitov ve Slavičíně 9
Opravy a udržování majetku obce + rozšíř. vod.řádu 462
Dopravní obslužnost 16
Péče o veřejnou zeleň 80
Nákup křovinořezu , sekačky, PHM 52
Celkem příjmy 3 303 Celkem výdaje 3 303

Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz