Lipovjánek č. 12/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 12 ročník 8 Květen 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 31/2006 Sb. vyhlásil termín konání voleb do PSPČR. Volby se konají ve dvou dnech,
v pátek dne 2. června 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnost OÚ Lipová č.p. 48.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že volič nebude mít hlasovací lístky, může požádat ve volební místnosti okrskovou komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, hnutí nebo koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží volič před volební komisí do volební schránky.

Volič, který se závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat volební komisi aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Pozvánka na oslavu 105.výročí od založení sboru dobrovolných hasičů obce Lipová, hasičskou soutěž a kácení máje:

SDHO Lipová a XV okrsek Slavičín pořádají v sobotu 3.6.2006 hasičskou soutěž, která se koná ve Sportovním areálu v Lipové.

Program:
13,00 hodin Nástup soutěžních jednotek
13,30 hodin Zahájení soutěže – běh na 100 m s překážkami
15,30 hodin Štafeta 4 x 100 m
17,00 hodin Požární útok
od 18,00 hodin bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba KOTÁRANKA
19,00 hodin Kácení máje

SDHO Lipová srdečně zve příznivce hasičů, dechové hudby a všechny občany. V případě nepříznivého počasí se zábava uskuteční na sále OÚ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.3.2006, 7.4.2006 a 19.5.2006

 • ZO schválilo 6 ti hlasy nákup benzinové sekačky AKITA-Honda a křovinořezu HONDA UMK 435 s příslušenstvím za cenu celkem 29 009,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy dotaci ve výši 1 000,-Kč Správě CHKO Bílé Karpaty na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odměny členům ZO dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výše finanční dotace je 50,-Kč/občan obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádosti o dotaci na činnost: MS TATARKA – 10 000,-Kč, TJ Lipová – 30 000,-Kč,včelaři – 8 000,-Kč, ČZS Lipová 10 000,-Kč
 • ZO vzalo na vědomí zprávu č. 60/2006 o výsledku kontroly hospodaření obce v roce 2005, kterou vypracoval auditor KÚZK Ing. Kráčalík. Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné závažné nedostatky uvedené v § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy pořez cca 24 m 3 smrkové kulatiny pro potřeby obce
 • ZO schválilo 6 ti hlasy navýšení rozpočtu obce o účelovou dotaci ve výši 20 000,- Kč od KÚZK na nákup zásahového vybavení členů zásahové jednotky SDHO Lipová
 • ZO schválilo 6 ti hlasy odprodej části obecního pozemku p.č.127/1 a to část sousedící s pozemkem p.č.127/34. Prodej je schválen v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Ing.Jahoda Jan a Božena č.p. 105.Poplatky spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy výměnu části obecního pozemku p.č.2786/17 v rozsahu jak je pozemek oplocen a užíván žadateli Vrba Jaroslav a Marie č.p. 44 za pozemek p.č. 162 o výměře 734 m 2. Poplatky spojené s převodem obou pozemku uhradí Obec Lipová (z důvodu, že Obec Lipová získá pozemek o větší výměře)
 • ZO schválilo žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytového fondu. Schváleny byly všechny podané žádosti, každý žadatel obdrží půjčku ve výši 30 000,-Kč
 • ZO schválilo 6 ti hlasy uzavření smlouvy s firmou Lesprojekt Kroměříž,spol.s r.o. Předmětem smlouvy je vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek Obce Lipová pro období od 1.1.2008 do 31.12.2017 dle platné legislativy. Cena byla stanoveny ve výši 380 Kč/ha. V letošním roce bude uhrazeno cca 20 % z celkové částky (dle postupu prací na LHP). Dále ZO schválilo úpravu rozpočtu Obce na straně výdajů o úhradu této částky
 • OÚ Lipová oslovil 4 firmy na podání nabídky (návrhové ceny) na zhotovení vodního díla Kanalizace dle projektu a stavebního povolení. Jedná se o odlehčení průtoku stávající kanalizaci v části Losky, podchycení a odvedení odpadní a dešťové vody do prostoru plánované ČOV, kde budou dočasně vyústěny do místní vodoteče – Lipovského potoka. Touto stokou chce OÚ zabránit přetížení vyústění kanalizace uprostřed obce, ve kterém se střetávají vody dvou větví stávající kanalizace a odvodňovací příkop z polí a zahrad.ZO provedlo otevření zapečetěných obálek s nabídkami firem, posoudilo nabídky a schválilo 6 ti hlasy firmu, která nabízí provedení díla za nejlevnější cenu (nejnižší náklady), kterou je Ing. František Tomeček, Štítná n/Vl. 63. ZO pověřilo OÚ Lipová oslovením této firmy a uzavřením smlouvy o provedení práce na předmětné dílo
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost Dagmar Horákové č.p. 26 na povolení uložení stavebního materiálu na vytyčeném obecním pozemku v období od června do konce září 2006
 • Starosta seznámil ZO s výsledkem kontroly České inspekce životního prostředí, která proběhla 12. – 13.4.2006 na lesním majetku Obce Lipová. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vybudování provizorní přístupové komunikace k pozemku p.č.127/20, jedná se obnovení dřívější úvozové cesty. Tímto se mimo jiné zamezí záplavám stavebních pozemků pod touto komunikací
 • ZO schválilo 6 ti hlasy závěrečný účet obce za rok 2005 a to bez výhrad.
 • ZO vzalo na vědomí ceník za použití PC v Obecní knihovně ( stránka A 4 – 0,50 Kč/ks, disketa 10,-Kč/ks)
 • Starosta informoval ZO o příslibu dotace na opravu cesty nad Losky. Příslib zaslal statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Vojtěch Jurčík dne 10.5.2006.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Napsat komentář