Lipovjánek č. 13/2006

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 13 ročník 8 Říjen 2006

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí:

prezident republiky svým Rozhodnutím ze dne 13.7.2006 publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 369/2006 Sb. vyhlásil termín konání voleb do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí. Volby se konají ve dvou dnech,  v pátek dne 20. října 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 21.října 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnost OÚ Lipová č.p. 48.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.6.2006, 28.8.2006 a  8.9.2006

 • ZO schválilo 6 ti hlasy  prodloužení vodovodního řadu u nové zástavby v části Losky dle projektu Ing. Šenovského.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  počet členů ZO na příští volební období tj. 7 členů
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  opravu střechy bytového domu, která byla poškozena sesuvem sněhu. Tuto opravu provede firma Jaroslav Luka ze Slavičína . Zároveň bude OÚ Lipová uplatňovat úhradu nákladů od Hasičské pojišťovny.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  nákup sněhové frézy v ceně cca 50 000,-Kč.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy uzavření smlouvy s firmou Ing. F. Tomeček na provedení díla „Kanalizace v části Losky“. Do smlouvy byly zahrnuty i práce, které neobsahoval rozpočet : zhotovení 7 ks odboček 300/200 k napojení RD a snížení 3 ks vpustí na komunikaci II/488.
 • ZO vzalo na vědomí sponzorský dar od firmy RUMPOLD UHB, a.s., která věnovala TJ Lipová sadu dresů.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  nákup 4 ks reproduktorů na veřejný rozhlas a nákup záchytných sítí do Sportovního areálu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  pořízení změny Územního plánu obce o plochy určené k výstavbě objektů k bydlení.
 • ZO Lipová  kladně zhodnotilo průběh Sportovního odpoledne pro děti a turnaje v nohejbalu O pohár starosty obce, které se uskutečnilo dne 26.8.2006.
 • ZO  posoudilo žádosti o pronájem garáží  u bytového domu a schválilo 6 ti hlasy přidělení garáží žadatelům v pořadí dle doručení žádostí. Garáže jsou pronajímány za nájemné ve výši                300 Kč/měsíc vybraným žadatelům : p. Měrka, p. Tomečková
 • ZO schválilo 6 ti hlasy žádost vedoucí Obecní knihovny Mgr. A. Jordánové o dovybavení knihovny a  obnovu knižního fondu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  Dohodu o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky MŠ uzavřenou s Městem Slavičín.
 • ZO vzalo na vědomí dokončení obecní komunikace v části nad Losky.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy  pořádání Besedy s občany důchodci, která se uskuteční dne 13.10.2006 od 15,00 hodin na sále OÚ
 • Starosta informoval ZO o finanční situaci obce – bilanci příjmů a výdajů plánovaných do konce volebního období.

Vážení spoluobčané,
jsme na konci volebního období 2002-2006 a bývá dobrým zvykem bilancovat a hodnotit to, co se nám povedlo
nebo nepovedlo za tyto čtyři roky v obci vytvořit. Po komunálních volbách v listopadu 2002, jsem se neočekávaně
ocitl v čele naší obce, bez konkrétního programu,pouze z určitými vizemi a záměry. Proto bylo prvořadým úkolem
vypracovat programový výhled na celé volební období 2002 až 2006. Toto se i přes rozdílné názory zastupitelstva
podařilo. Rovněž  se postupně podařilo sjednotit zastupitelstvo tak, aby táhlo za jeden provaz obec vpřed. Vždyť
rozložení sil po volbách bylo takové,  jaké jste ho dali Vy,voliči.Čtyři zástupci KDU-ČSL a tři zástupci za nezávislé.
Prvořadým úkolem bylo zastavit nesmyslnou rekonstrukci bývalé školy na DPS.V této rekonstrukci se doslova plánovalo utopit deset miliónů korun. Dvě třetiny peněz mělo jít z dotací od ministerstva pro místní rozvoj, zbytek měla dofinancovat Obec z vlastních prostředků. Po prostudování dostupných materiálů,jsem převzal odpovědnost plně na sebe a veškeré aktivity s přestavbou na DPS zastavil.Odůvodněním bylo i to,že dotace byla pouze slibována,projekt nesplňoval podmínky dotačního programu, Obec měla sice finanční prostředky na účtu ve výši 2 500 000,-Kč za prodej akcií,ale nemohla s nimi disponovat, jelikož stále nebyla podepsaná smlouva o převodu těchto akcií. Za těchto podmínek bylo, jak se později ukázalo, daleko lepší provést změnu projektu a přestavit školu na bytový dům s 5.b.j., což byl i jeden z bodů programu rozvoje obce  – zajištění výstavby rodinných domů a bytů. Dnes stojí dílo v hodnotě cca 3 780 000,-Kč. Mimo bytů máme tělocvičnu a rekonstruovanou  knihovnu. Opraveno bylo nádvoří, přístupový chodník do tělocvičny,přestaven vstup do bytovky,včetně nadstřešení , vybudovány dvě garáže,přístřešek na komunální odpad, natřena část střechy včetně okapů a provedena oprava fasády, vše v celkové hodnotě cca 560 000,-Kč. Do této ceny byla  započítána i část rekonstrukce fotbalových kabin,nátěr střechy kabin , nátěr věže a rýn na kapli sv.Václava včetně vymalování kaple s montáží ozdobných lišt.
Vůbec první akcí, kterou jsme realizovali ještě před rekonstrukcí školy,byla oprava střechy  na budově OÚ. Na tuto opravu se podařilo získat dotaci  z POV ve výši  100 000,-Kč, zbytek do částky 249 229,-Kč doplatila Obec Lipová. Mimo opravy střechy se provedla celá řada oprav v budově OÚ ve výši cca 189 000,-Kč + oprava moštárny v hodnotě 23 000,-Kč. OÚ se podařilo  za 4 roky vybavit technikou odpovídající dnešním potřebám na kvalitní provoz úřadu v hodnotě cca 178 000,-Kč (máme nové počítače, kopírky, skenery,tiskárny,digitální fotoaparát, kameru a další). Větší část vybavení byla pořízena z dotačních titulů.  Dotační titul z POV se podařilo získat na úpravu veřejných prostranství a zeleně v obci. Toto v hodnotě 500 000,- Kč (dotace 200 000,- Kč + bezúročná půjčka 150 000,- Kč) představovalo vykácení přerostlých stromů u pomníku padlým, vysázení zde nové zeleně, opravu pomníku a chodníku v tomto prostoru. Součástí tohoto titulu byla oprava pomníku u kaple sv. Václava, zhotovení chodníku a odpočinkové zóny vedle čekárny u  OÚ, provedení výsadby nových stromů na školní zahradě, dětském  hřišti ,ve Sportovním areálu a zhotovení chodníku  před zvonicí a čekárnou  u  obecního úřadu.
Z dalších dotačních titulů se podařilo provést opravu kamenného kříže před OÚ v hodnotě 60 000,- Kč  (dotace 30 000,- Kč). Od Správy CHKO Bílé Karpaty jsme získali finanční částku 38 000,- Kč na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a památkám v obci. Taktéž veřejný internet do knihovny v hodnotě 66 000,-Kč byl plně hrazen z dotačního titulu Zlínského kraje, tento  je přístupný zdarma pro všechny občany obce.
V letošním roce jsme opět z POV získali dotaci na opravu obecní komunikace nad Losky a to ve výši  240 000,-Kč + bezúročná půjčka 153 000,- Kč. Celkové náklady byly v hodnotě 663 162,- Kč.
V průběhu celého volebního období jsme úspěšně žádali o dotaci na funkci lesa, která činila cca 25 000,- Kč/ rok.
V rámci spolupráce s Mikroregionem  Luhačovské Zálesí se podařilo zdarma získat 10 výtisků  po 75 letech vydané knihy od profesora Václavíka „Luhačovské Zálesí“ a informační ceduli s mapou Mikroregionu LZ (bude postavena vedle čekárny naproti OÚ). Pro zásahovou jednotku SDHO Lipová  se podařilo získat dotaci od  KÚ ZK ve výši
20 000,-Kč, která je určena na nákup zásahového vybavení  (jsou objednány zásahové přilby + svítilny).
Z akcí, které jsme uskutečnili bez dotací, se jedná zejména o vybudování nové kanalizace v prostoru Losky, která odvede odpadní vody  z této lokality do místa předpokládané ČOV.Tímto se zabrání přítoku přívalových vod do středu obce a záplavám sklepů  RD občanů bydlící v této lokalitě. Současně se odvedly povrchové vody z komunikace II/488, které vytékaly volně v prostoru pod Kašpárkovým. Tato akce byla vybudována nákladem 729 000,-Kč. Dále byly provedeny opravy  chodníků  v délce cca 560 metrů, nákladem cca 490 000,-Kč, penetrační oprava obecních komunikací, za 55 000,-Kč, oprava cest pod Podsýpkou, k vodojemu, k buku, k Radoňovém, zde včetně opravy příkopu, který se zreguloval a napojil do obecní kanalizace. Všechny příkopy u obecních komunikací se opravily a vyčistily. V neposlední řadě se provedla oprava komunikace směsí AB k Bařinovém v hodnotě 148 000,-Kč.  Z dalších akcí se provedlo oplocení dětského hřiště od potoka a Kalusového, oplocení  bývalé školní zahrady od Biernatového, oprava sklípku v zahradě (slouží na uskladnění  lesní sadby), vybudovala se nová skládka na dřevo na hranici katastru s k.ú. Loučka, zlikvidovala se skládka nebezpečných kalů před obcí a byla provedena spousta drobných prací na údržbě majetku Obce Lipová v hodnotě několika set tisíc korun. Nejdéle a nejvíce času zabralo vyřízení opravy silnice II/488 v průtahu obcí. Po čtyřletém úsilí jsme se nakonec přeci jen této opravy dočkali i když s finančním podílem Obce ve výši 308 000,-Kč a realizací délky pouhých 630 metrů. Přes veškerá jednání se nepodařilo tuto délku navýšit ani s vyšším finančním příspěvkem Obce. Útěchou  nám může být, že vyfrézovaná drť v tržní hodnotě 68 000,-Kč zůstala bezplatně Obci a bude použita na opravy místních komunikací.
Odprodejem obecních pozemků na výstavbu RD jsme byli donuceni zabývat se inženýrskými sítěmi v prostoru této nové výstavby.  Před kolaudací je rozšíření vodovodního řadu v délce 120 metrů, na který byl rozpočet 300 000,-Kč, za podpory části stavebníků byl  zbudován  nákladem pouhých  52 000,-Kč. Dokončen je projekt na obslužnou
komunikaci nad stavebními místy. Tato by se měla v budoucnu spojit s již vybudovanou komunikací nad Losky
a vytvořit tak obchvat z jihozápadní strany. Do majetku obce byly pořízeny: traktorová sekačka na trávu v hodnotě 90 000,-Kč, nový křovinořez Honda a motorová sekačka na trávu s pojezdem v hodnotě cca 28 000,-Kč, do tělocvičny  výbava v hodnotě cca 30 000,-Kč, na sál bylo zakoupeno 10 kompletních sad bílého nádobí včetně příborů a sklenic v hodnotě cca 10 400,-Kč.
Kromě výše uvedených výdajů jsou hrazeny i výdaje jako je např.platba školného za žáky ZŠ, dnes i předškoláky v MŠ, ve výši 126 000 Kč,- na dopravní obslužnost- 15 500.-, za el. energii vydáme ročně cca  98 000,-Kč (veřejné osvětlení, OÚ, Hájenky, tělocvična, knihovna, Sportovní areál). Obec doplácí ročně na sběr komunálního odpadu
a pytle na plasty částku cca 95 000,-Kč a  jiné. Obec nezapomíná ani na složky v obci včetně včelařů a vyplácí každoročně podpůrné granty těmto složkám v celkové hodnotě cca  66 000.-Kč. Přes všechny tyto výdaje zůstává k 12.10.2006 na běžném účtu Obce 1 283 520,-Kč.  Na účtu oprav bytového fondu (půjčky majitelům nemovitostí na opravy bytového fondu) je 160 000,-Kč. Obec hospodaří taky s lesem. Mimo pěstebních prací  provádí těžbu dřevní hmoty. Tady jsme dodrželi slovo a přestali používat les jako zdroj hlavního příjmu. Ročně  se vytěžilo cca  750 m3 z čehož bylo 240m3 palivového dříví pro občany naší obce.
Obec se snažila napomoci snížení nezaměstnanosti v obci,  jednak vytvořením pracovního místa u OÚ, tak i
zaměstnáváním pracovníků  na dotační titul z úřadu práce tzv.VPP.Nezapomněli jsme ani na kulturu v obci. Pravidelně je doplňován knižní fond v Obecní knihovně, tradicí se staly besedy s důchodci, rozsvěcování vánočního stromu, pořádalo se kácení máje v duchu Lipovských tradic, pořádají se pravidelné dětské odpoledne,hraje se tradiční  turnaj v nohejbalu „O pohár starosty obce“,  konaly se táboráky spojené se mší svatou slouženou ve Sportovním areálu, uspořádala se končinová  zábava atd.
Obec oslavila významná výročí, 60 let od osvobození obce rumunskou armádou  (při této příležitosti navštívil obec i  velvyslanec Rumunska GeorgeTinca),  75 let od vybudování kaple sv. Václava, která byla zbudována nákladem občanů obce  (slavnostní mši celebroval děkan P. Moučka).
Toto je stručný souhrn činnosti OÚ a zastupitelstva obce, kterému bych chtěl tímto poděkovat za podporu během celého volebního období. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nás po celou dobu volebního období v naší činnosti podporovali. Jsem si však vědom toho, že ne vše se podařilo udělat k úplné spokojenosti všech a  je ještě mnoho nevyřešených úkolů, které je potřeba realizovat.

Miroslav Pala – starosta

Oprava obecní komunikace nad Losky (2006)

Výstavba kanalizace Losky (2006)Turnaj v nojejbalu „O pohár starosty obce“


Dětský den

Vážení spoluobčané !
Český zahrádkářský svaz v Lipové uspořádá 12. listopadu Zahrádkářskou výstavu. Zahrádkáři se obrací touto cestou na pěstitele, aby při sklizni ovoce své nejzdařilejší nebo výjimečné výpěstky uschovali a po té zapůjčili coby exponát na výstavu. Zahrádkářská výstava má v naší obci dlouholetou tradici a proto věříme, že s Vaší spoluprácí se nám podaří výstavu zdařile realizovat. Chceme především mladší generaci ukázat, že se dá u nás vypěstovat krásné, chutné , zdravé ovoce a zelenina.
Zahrádkáři děkují předem  za Vaše pochopení , těší se na spolupráci a hojnou účast na výstavě.

Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Napsat komentář