Lipovjánek č. 15/2007

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 15 ročník 9 Březen 2007

foto kulny
Oprava havarijního stavu kůlny u bytového domu.

Díky příznivým klimatickým podmínkám v lednu a únoru tohoto roku se podařilo realizovat opravu havarijního stavu kůlny včetně odvodnění a opravy opěrné zídky. Vznikly zde vhodné prostory pro parkování obecní techniky a uskladnění materiálu. Tímto byla dokončena poslední etapa přestavby bývalé školy včetně úprav nádvoří.Současně bude dokončena havarijní oprava oplocení obecní zahrady, která slouží jako sad.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2006, 12.1.2007 a 16.2.2007

 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci z Ministerstva financí na provoz úřadu ve výši 40 000,-Kč. Tato částka je vyrovnáním za nesprávně uvedený údaj o počtu zaměstnanců ve Sbírce zákonů, což poškodilo Obec na příjmech.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy rozpočtové provizorium, dle kterého bude Obec Lipová hospodařit v době od 1.1.2007 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2007 : výdaje budou v maximální výši 1/12 rozpočtu Obce na rok 2006.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy pronájem hospody č.p. 55 od p. Hany Jordánové s účinností od 1.1.2007, za nájemné ve výši nájemného za pronájem obecního obchodu.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy smlouvu o podnájmu nebytového prostoru objektu hospody Lipová č.p. 55 nájemci p. Pavlu Manovi ze Slavičína.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy opravu havarijního stavu kůlny u bytového domu včetně odvodnění, opravy opěrné zídky a úpravy nádvoří za cenu obvyklou ve výši 144 803,-Kč firmou Renostav spol. s r.o. Luhačovice.
 • v ZO Lipová schválilo 6 hlasy zápis o inventarizaci majetku Obce Lipová, který je zapsán v knize kontrolního výboru.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy odměny členů ZO dle NV č. 37/2003 ve znění NV č.614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů viz. příloha č. 1 k NV č. 614/2006 Sb.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy smlouvu o dílo na provádění odběrů a rozborů odpadních vod vypouštěných z obecní kanalizace do místní vodoteče pravostranného přítoku Lipovského potoka.Rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř fa.TOMA Otrokovice.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy žádosti na veřejnou finanční podporu z rozpočtu Obce v roce 2007 a to: ČZS Lipová 5 000,-Kč, TJ Lipová 30 000,-Kč, MS Tatarka 10 000,-Kč, ZO ČSV (včelaři) 5 000,-Kč, Městské nemocnici Slavičín 6 000,-Kč.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy dodatek č.4 ke smlouvě na údržbu komunikací v zimním období s firmou JASO Lipová.
 • ZO Lipová vzalo na vědomí informaci o možnosti prodeje akcií České spořitelny a prodej zamítlo 7 hlasy.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy podání žádosti o dotaci z KÚ ZK na nákup stříkačky TOHATSU pro SDHO Lipová.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy návrh na odprodej lesních pozemků p.č. 2429 a 2412/11 žadateli TVD, a.s. Rokytnice č.p. 203 (jedná se o lesní parcely v prostoru bývalých voj. skladů).
 • ZO Lipová vzalo na vědomí žádost o kolaudaci stavby Kanalizace Losky.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy rozpočtový výhled na stávající volební období dle přílohy č.1.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy plán na provedení vypuštění a vyčistění víceúčelové vodní nádrže. Toto zabezpečí SDHO Lipová v termínu dle Manipulačního řádu a to v sobotu 10.3.2007. ZO a SDHO Lipová žádají tímto občany,hlavně z řad mládeže, o pomoc při této akci.
 • ZO vzalo na vědomí plán kulturních akcí na rok 2007, který přednesl předseda kulturního výboru p. L. Frait: – dětský karneval,-kácení máje,-turnaj v nohejbalu ?O pohár starosty obce? -oslava sv. Václava, – beseda s důchodci,-beseda u vánočního stromu a memoriál E. Malíkové.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy rozpočet Obce Lipová na rok 2007. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, s celkovými příjmy i výdaji ve výši 3 288 000,-Kč. Rozpočet rozepsaný po jednotlivých kapitolách je vyvěšen ve vývěsní skříňce OÚ.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy zaměření pozemku, dle územního plánu, v části ? Zákaplí?- trať Pod hrází. Jedná se o pozemky určené v územním plánu na výstavbu silnice (obchvat) + pozemky od silnice ve směru ke kapli sv. Václava, určené na výstavbu RD. Současně ZO schvaluje odkoupení uvedených pozemků od vlastníků za dohodnuté ceny a pořízení inženýrských sítí na těchto pozemcích potřebných k výstavbě RD. Zároveň bude realizován projekt na výstavbu plánované silnice (prozatím pouze přístupová komunikace k nové výstavbě).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy vyúčtování nákladů za děti z obce Lipová umístěné v MŠ ve Slavičíně ve výši 35 404,-Kč/4 děti.
 • ZO neschválilo uzavření dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky z obce Lipová, kteří navštěvují ZŠ Slavičín. Důvodem jsou neúměrně vysoké náklady vyčíslené MěÚ Slavičín ve výši 5 890,-Kč/žák. Tato částka je ve srovnání s náklady jiných škol dvojnásobná.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy Mgr. Janu Poláškovou kronikářkou obce Lipová.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy pracovní náplň výborů zastupitelstva dle přiloženého návrhu.
 • Starosta informoval ZO o podmínkách vypracování nových územních plánů v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona.

Odvoz tříděného odpadu:

plasty v pytlích žluté barvy s označením RUMPOLD: 31.1.07, 28.2.07, 28.3.07, 25.4.07, 23.5.07, 20.6.07.

Odvoz komunálního odpadu (popelnice) je jednou za čtrnáct dnů a to v pátek každého sudého týdne (včetně svátků).

Poplatky za odvoz odpadů jsou splatné do konce února 2007. Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby tyto poplatky uhradili Obci Lipová v nejkratším možném termínu. V souvislosti s touto výzvou připomínáme, že v naší obci jsou nejnižší poplatky z celého regionu ( Obec doplácí 80% skutečných nákladů na odvoz odpadů).

Zánik povolení k odběru podzemní vody a vypouštění odpadních vod:

ke dni 1.1.2008 zanikne platnost těch povolení,která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001.Povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále. Povolení není třeba pro studny zhotovené do roku 1955 (majitel musí toto doložit dokladem např. stavební povolení, úřední odhad nemovitosti apod., případně čestným prohlášením).

Žádosti k odběru podzemní vody v naší obci zpracovává MěÚ Slavičín ( p. Latinák). Podnikatelé využívající studny k podnikání musí o toto žádat na pověřeném úřadu v Luhačovicích ( odbor ŽP ? vodoprávní úřad). Podrobné informace jsou na bezplatné infolince tel.č. 800 101 197 nebo na webových stránkách ministerstva zemědělství:www.zanikpovoleni.cz a na úřední desce OÚ Lipová.

Z důvodu, že Obec Lipová má platné povolení na vypouštění odpadních vod do místní vodoteče Lipovského potoka, které platí do konce roku 2012, nemusí občané, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci, žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Referendum o zachování Městské nemocnice Slavičín (ambulantní části):

naše obec se připojila svým podpisem k petici za zachování ambulantní části v Městské nemocnici Slavičín.

Napsat komentář