Lipovjánek č. 16/2007

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 16 ročník 9 Květen 2007

P O Z V Á N K A

na kácení máje v duchu lidových tradic, které se koná v neděli 3. 6. 2007. Začátek je ve 14,00 hodin u OÚ Lipová.
K tanci a poslechu hraje skupina TEMPO.
Občerstvení je zajištěno. Srdečně zve Zastupitelstvo obce.
V případě nepříznivého počasí se celá akce uskuteční na sále OÚ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 3. 2007, 13. 4. 2007 a 11. 5. 2007

 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy smlouvu o dílo na opravu skladu – garáže + úpravy nádvoří u bytového domu č.p. 17.
 • Na 46 obcí Zlínského kraje, včetně Obce Lipová, je podána žaloba od firmy BANG, s.r.o. Brno. Předmětem žaloby je nesplnění oznamovací povinnosti a údajné hlasování ve shodě na valných hromadách společnosti VaK Zlín v roce 2002 a předcházejících letech, bývalým starostou O.Vrbou. ZO Lipová pověřilo OÚ oslovením vhodného advokáta, případně advokátní kanceláře, která bude Obec zastupovat v tomto sporu (Předvolání ke Krajskému soudu bylo na 30.4.2007, toto bylo Krajským soudem v Brně z důvodu úpravy žaloby staženo pouze na 29 obcí, včetně Lipové a odloženo na 9.7.2007. Obec bude zastupovat JUDr. Jiří Frajt)
 • ZO Lipová vzalo na vědomí návrhovou cenu na zhotovení oplocení obecní zahrady,“bývalá školní zahrada“, kterou předložila firma Renostav spol. s r.o. Luhačovice. Tato akce bude realizována dle finančních možností Obce a po předložení cenových návrhů od jiných firem.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy realizaci projektu „Dokončení opravy místní komunikace“ a schválilo vyčlenění prostředků Obce Lipová ve výši 149 985,- Kč na spolufinancování tohoto projektu (jedná se o položení koberce na obecní komunikaci nad Losky. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z Podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy uzavření smlouvy k využití systému sběru odpadu s firmou ASEKOL, s.r.o. PRAHA 4 Libuš. Tato společnost zajistí, aby třetí osoba bezplatně odebírala od obce elektrozařízení pocházející z domácností (naše obec tím ušetří na platbách za ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy poskytnutí dotace ve výši 1 500,-Kč XV. okrsku SHČMS na nákup přenosného počítače (notebooku).
 • Starosta seznámil ZO se Zprávou č. 53/2007 o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lipová v roce 2006. Kontrolu hospodaření Obce provedl auditor KÚ ZK ve dnech 21.- 22.3.2007, se závěrem „bez závad“. ZO Lipová vzalo na vědomí provedení auditu a schválilo 7 hlasy uvedenou Zprávu č. 53/2007.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy firmu Renostav spol. s r.o. Luhačovice, jako dodavatele zakázky malého rozsahu na akce OÚ Lipová : osazení informační tabule, úprava kanalizace a zhotovení kanalizační šachty nad cestou v prostoru „Losky“.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy Rozpočtové opatření č. 1. Jedná se o navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů i výdajů o částku 250 000,-Kč na půjčky k opravám bytového fondu pro majitele nemovitostí na území obce.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy uzavření smlouvy s Městem Slavičín na úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obce Lipová, kteří navštěvují ZŠ Slavičín. Úhrada za každého žáka je vyčíslena ve výši 5 460,-Kč/školní rok.
 • ZO Lipová schválilo 5 hlasy kupní smlouvu na II. Q 2007 s firmou Kloboucká lesní, spol. s r.o.
 • 28.3.2007 se konala valná hromada Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Naši obec zastupoval na tomto jednání starosta M.Pala. Na této valné hromadě byla projednávána změna stanov společnosti a její přetvoření na obecně prospěšnou společnost s názvem Mikroregion Luhačovské Zálesí, o.p.s.!! Tímto se mikroregion začíná ubírat jiným směrem, než byl původní záměr při vstupu obce do tohoto MLZ. Proto starosta navrhl na zasedání ZO z tohoto MLZ vystoupit. ZO schválilo 5 hlasy vystoupení obce Lipová ze svazku obcí MLZ v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5 stanov svazku obcí MLZ.
 • ZO Lipová schválilo 3 hlasy pronájem garáže č.4 u bytového domu č.p.17 žadateli Pavlu Vašičkovi za cenu 300 Kč/ měsíc.
 • ZO Lipová schválilo 5 hlasy Rozpočtové opatření č. 2. Jedná se o navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů o částku 127 000,-Kč položka 1122, daň z příjmů právnických osob za obce a výdajová položka ve výši 127 000,-Kč položka 5362, platba daní a poplatků.
 • ZO schválilo 5 hlasy žádost o půjčku na opravu bytového fondu ve výši 30 000,-Kč žadateli Karlu Šírovi. Půjčka bude použita na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti RD č.p. 87.
 • ZO schválilo 5 hlasy zadání změny č.1 územního plánu SÚ Lipová a ukládá starostovi obce zajistit u pořizovatele – MěÚ Luhačovice, odboru stavebního, pořízení návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Lipová.
 • ZO schválilo 5 hlasy zrušení poplatku za pronájem místnosti holičství.
 • ZO schválilo 5 hlasy závěrečný účet roku 2006. Celkové příjmy 4 237163,63 Kč, celkové výdaje 4 369 792,93 Kč (saldo činí návratná půjčka na opravu komunikace nad Losky).

Třídění komunálního odpadu:

díky třídění komunálního odpadu se obci daří udržet minimální cenu vybíranou od občanů za odvoz popelnic. V roce 2006 se prodalo 920 ks pytlů žluté barvy na odvoz plastů. Obec sice doplácí na každý pytel 10,-Kč, ale zase obdrží dotaci na podporu ekologické likvidace těchto odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. I když tato dotace plně nepokrývá veškeré náklady, jsme rádi, že šetříme životní prostředí a již nedochází ke spalování pet láhví v takovém rozsahu jako dříve (věříme, že i ti poslední jedinci, kteří stále likvidují plasty pálením, pochopí nedobré důsledky tohoto jednání).

V současné době jsme přistoupili na požadavek firmy EKO-KOM a.s. na třídění skla-sklo bílé a barevné. Zavedením uvedeného třídění se zvýší dotace na ekologickou likvidaci odpadů. V druhé polovině roku 2007 budou dodány 2 ks nádob na sběr bílého skla a tyto budou instalovány vedle stávajících nádob, které zůstanou na barevné sklo. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby si dali práci s roztříděním skla (je nezbytné dodržet třídění, jedna barevná sklenice znehodnotí celou nádobu bílého skla).Tříděním odpadů se šetří nejen životní prostředí v obci, ale i peněženky občanů.

Dotační tituly:

také v tomto roce vypracoval OÚ několik žádostí o dotace na různé aktivity obce. Z programu VISK 3 – informační centra veřejných knihoven 2007 jsme žádali o dotaci pro Obecní knihovnu, přechod na standardní knihovnický formát MARC 21. V současné době máme informaci z webových stránek Ministerstva kultury o přidělení dotace ve výši 57 000,-Kč.
V rámci podprogramu POV KÚ ZK jsme vypracovali žádost o dotaci na dokončení komunikace nad Losky. ( položení koberce z AB,položení odvodňovacích žlabů)
Z odboru kultury ZK jsme žádali na dotaci na pořádání kulturních akcí,v našem případě na akci „kácení máje v duchu lidových tradic“.
Na KÚ ZK odbor ŽP jsme vypracovali žádost o dotaci na zalesnění pozemků po těžbě ve výši 38 700.- Kč. Tato nám byla, po kontrole zalesnění, přiznána v plné výši.
V současné době připravujeme projekty za účelem využití prostředků ze strukturálních fondů EU 2007-2013 v rámci příhraniční spolupráce z obcemi SR.

Napsat komentář