Lipovjánek č. 16/2007

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 16 ročník 9 Květen 2007

P O Z V Á N K A

na kácení máje v duchu lidových tradic, které se koná v neděli 3. 6. 2007. Začátek je ve 14,00 hodin u OÚ Lipová.
K tanci a poslechu hraje skupina TEMPO.
Občerstvení je zajištěno. Srdečně zve Zastupitelstvo obce.
V případě nepříznivého počasí se celá akce uskuteční na sále OÚ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 3. 2007, 13. 4. 2007 a 11. 5. 2007

 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy smlouvu o dílo na opravu skladu – garáže + úpravy nádvoří u bytového domu č.p. 17.
 • Na 46 obcí Zlínského kraje, včetně Obce Lipová, je podána žaloba od firmy BANG, s.r.o. Brno. Předmětem žaloby je nesplnění oznamovací povinnosti a údajné hlasování ve shodě na valných hromadách společnosti VaK Zlín v roce 2002 a předcházejících letech, bývalým starostou O.Vrbou. ZO Lipová pověřilo OÚ oslovením vhodného advokáta, případně advokátní kanceláře, která bude Obec zastupovat v tomto sporu (Předvolání ke Krajskému soudu bylo na 30.4.2007, toto bylo Krajským soudem v Brně z důvodu úpravy žaloby staženo pouze na 29 obcí, včetně Lipové a odloženo na 9.7.2007. Obec bude zastupovat JUDr. Jiří Frajt)
 • ZO Lipová vzalo na vědomí návrhovou cenu na zhotovení oplocení obecní zahrady,“bývalá školní zahrada“, kterou předložila firma Renostav spol. s r.o. Luhačovice. Tato akce bude realizována dle finančních možností Obce a po předložení cenových návrhů od jiných firem.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy realizaci projektu „Dokončení opravy místní komunikace“ a schválilo vyčlenění prostředků Obce Lipová ve výši 149 985,- Kč na spolufinancování tohoto projektu (jedná se o položení koberce na obecní komunikaci nad Losky. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z Podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy uzavření smlouvy k využití systému sběru odpadu s firmou ASEKOL, s.r.o. PRAHA 4 Libuš. Tato společnost zajistí, aby třetí osoba bezplatně odebírala od obce elektrozařízení pocházející z domácností (naše obec tím ušetří na platbách za ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy poskytnutí dotace ve výši 1 500,-Kč XV. okrsku SHČMS na nákup přenosného počítače (notebooku).
 • Starosta seznámil ZO se Zprávou č. 53/2007 o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lipová v roce 2006. Kontrolu hospodaření Obce provedl auditor KÚ ZK ve dnech 21.- 22.3.2007, se závěrem „bez závad“. ZO Lipová vzalo na vědomí provedení auditu a schválilo 7 hlasy uvedenou Zprávu č. 53/2007.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy firmu Renostav spol. s r.o. Luhačovice, jako dodavatele zakázky malého rozsahu na akce OÚ Lipová : osazení informační tabule, úprava kanalizace a zhotovení kanalizační šachty nad cestou v prostoru „Losky“.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy Rozpočtové opatření č. 1. Jedná se o navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů i výdajů o částku 250 000,-Kč na půjčky k opravám bytového fondu pro majitele nemovitostí na území obce.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy uzavření smlouvy s Městem Slavičín na úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obce Lipová, kteří navštěvují ZŠ Slavičín. Úhrada za každého žáka je vyčíslena ve výši 5 460,-Kč/školní rok.
 • ZO Lipová schválilo 5 hlasy kupní smlouvu na II. Q 2007 s firmou Kloboucká lesní, spol. s r.o.
 • 28.3.2007 se konala valná hromada Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Naši obec zastupoval na tomto jednání starosta M.Pala. Na této valné hromadě byla projednávána změna stanov společnosti a její přetvoření na obecně prospěšnou společnost s názvem Mikroregion Luhačovské Zálesí, o.p.s.!! Tímto se mikroregion začíná ubírat jiným směrem, než byl původní záměr při vstupu obce do tohoto MLZ. Proto starosta navrhl na zasedání ZO z tohoto MLZ vystoupit. ZO schválilo 5 hlasy vystoupení obce Lipová ze svazku obcí MLZ v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5 stanov svazku obcí MLZ.
 • ZO Lipová schválilo 3 hlasy pronájem garáže č.4 u bytového domu č.p.17 žadateli Pavlu Vašičkovi za cenu 300 Kč/ měsíc.
 • ZO Lipová schválilo 5 hlasy Rozpočtové opatření č. 2. Jedná se o navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů o částku 127 000,-Kč položka 1122, daň z příjmů právnických osob za obce a výdajová položka ve výši 127 000,-Kč položka 5362, platba daní a poplatků.
 • ZO schválilo 5 hlasy žádost o půjčku na opravu bytového fondu ve výši 30 000,-Kč žadateli Karlu Šírovi. Půjčka bude použita na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti RD č.p. 87.
 • ZO schválilo 5 hlasy zadání změny č.1 územního plánu SÚ Lipová a ukládá starostovi obce zajistit u pořizovatele – MěÚ Luhačovice, odboru stavebního, pořízení návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Lipová.
 • ZO schválilo 5 hlasy zrušení poplatku za pronájem místnosti holičství.
 • ZO schválilo 5 hlasy závěrečný účet roku 2006. Celkové příjmy 4 237163,63 Kč, celkové výdaje 4 369 792,93 Kč (saldo činí návratná půjčka na opravu komunikace nad Losky).

Třídění komunálního odpadu:

díky třídění komunálního odpadu se obci daří udržet minimální cenu vybíranou od občanů za odvoz popelnic. V roce 2006 se prodalo 920 ks pytlů žluté barvy na odvoz plastů. Obec sice doplácí na každý pytel 10,-Kč, ale zase obdrží dotaci na podporu ekologické likvidace těchto odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. I když tato dotace plně nepokrývá veškeré náklady, jsme rádi, že šetříme životní prostředí a již nedochází ke spalování pet láhví v takovém rozsahu jako dříve (věříme, že i ti poslední jedinci, kteří stále likvidují plasty pálením, pochopí nedobré důsledky tohoto jednání).

V současné době jsme přistoupili na požadavek firmy EKO-KOM a.s. na třídění skla-sklo bílé a barevné. Zavedením uvedeného třídění se zvýší dotace na ekologickou likvidaci odpadů. V druhé polovině roku 2007 budou dodány 2 ks nádob na sběr bílého skla a tyto budou instalovány vedle stávajících nádob, které zůstanou na barevné sklo. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby si dali práci s roztříděním skla (je nezbytné dodržet třídění, jedna barevná sklenice znehodnotí celou nádobu bílého skla).Tříděním odpadů se šetří nejen životní prostředí v obci, ale i peněženky občanů.

Dotační tituly:

také v tomto roce vypracoval OÚ několik žádostí o dotace na různé aktivity obce. Z programu VISK 3 – informační centra veřejných knihoven 2007 jsme žádali o dotaci pro Obecní knihovnu, přechod na standardní knihovnický formát MARC 21. V současné době máme informaci z webových stránek Ministerstva kultury o přidělení dotace ve výši 57 000,-Kč.
V rámci podprogramu POV KÚ ZK jsme vypracovali žádost o dotaci na dokončení komunikace nad Losky. ( položení koberce z AB,položení odvodňovacích žlabů)
Z odboru kultury ZK jsme žádali na dotaci na pořádání kulturních akcí,v našem případě na akci „kácení máje v duchu lidových tradic“.
Na KÚ ZK odbor ŽP jsme vypracovali žádost o dotaci na zalesnění pozemků po těžbě ve výši 38 700.- Kč. Tato nám byla, po kontrole zalesnění, přiznána v plné výši.
V současné době připravujeme projekty za účelem využití prostředků ze strukturálních fondů EU 2007-2013 v rámci příhraniční spolupráce z obcemi SR.

Lipovjánek č. 15/2007

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 15 ročník 9 Březen 2007

foto kulny
Oprava havarijního stavu kůlny u bytového domu.

Díky příznivým klimatickým podmínkám v lednu a únoru tohoto roku se podařilo realizovat opravu havarijního stavu kůlny včetně odvodnění a opravy opěrné zídky. Vznikly zde vhodné prostory pro parkování obecní techniky a uskladnění materiálu. Tímto byla dokončena poslední etapa přestavby bývalé školy včetně úprav nádvoří.Současně bude dokončena havarijní oprava oplocení obecní zahrady, která slouží jako sad.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2006, 12.1.2007 a 16.2.2007

 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci z Ministerstva financí na provoz úřadu ve výši 40 000,-Kč. Tato částka je vyrovnáním za nesprávně uvedený údaj o počtu zaměstnanců ve Sbírce zákonů, což poškodilo Obec na příjmech.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy rozpočtové provizorium, dle kterého bude Obec Lipová hospodařit v době od 1.1.2007 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2007 : výdaje budou v maximální výši 1/12 rozpočtu Obce na rok 2006.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy pronájem hospody č.p. 55 od p. Hany Jordánové s účinností od 1.1.2007, za nájemné ve výši nájemného za pronájem obecního obchodu.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy smlouvu o podnájmu nebytového prostoru objektu hospody Lipová č.p. 55 nájemci p. Pavlu Manovi ze Slavičína.
 • ZO Lipová schválilo 6 hlasy opravu havarijního stavu kůlny u bytového domu včetně odvodnění, opravy opěrné zídky a úpravy nádvoří za cenu obvyklou ve výši 144 803,-Kč firmou Renostav spol. s r.o. Luhačovice.
 • v ZO Lipová schválilo 6 hlasy zápis o inventarizaci majetku Obce Lipová, který je zapsán v knize kontrolního výboru.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy odměny členů ZO dle NV č. 37/2003 ve znění NV č.614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů viz. příloha č. 1 k NV č. 614/2006 Sb.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy smlouvu o dílo na provádění odběrů a rozborů odpadních vod vypouštěných z obecní kanalizace do místní vodoteče pravostranného přítoku Lipovského potoka.Rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř fa.TOMA Otrokovice.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy žádosti na veřejnou finanční podporu z rozpočtu Obce v roce 2007 a to: ČZS Lipová 5 000,-Kč, TJ Lipová 30 000,-Kč, MS Tatarka 10 000,-Kč, ZO ČSV (včelaři) 5 000,-Kč, Městské nemocnici Slavičín 6 000,-Kč.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy dodatek č.4 ke smlouvě na údržbu komunikací v zimním období s firmou JASO Lipová.
 • ZO Lipová vzalo na vědomí informaci o možnosti prodeje akcií České spořitelny a prodej zamítlo 7 hlasy.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy podání žádosti o dotaci z KÚ ZK na nákup stříkačky TOHATSU pro SDHO Lipová.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy návrh na odprodej lesních pozemků p.č. 2429 a 2412/11 žadateli TVD, a.s. Rokytnice č.p. 203 (jedná se o lesní parcely v prostoru bývalých voj. skladů).
 • ZO Lipová vzalo na vědomí žádost o kolaudaci stavby Kanalizace Losky.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy rozpočtový výhled na stávající volební období dle přílohy č.1.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy plán na provedení vypuštění a vyčistění víceúčelové vodní nádrže. Toto zabezpečí SDHO Lipová v termínu dle Manipulačního řádu a to v sobotu 10.3.2007. ZO a SDHO Lipová žádají tímto občany,hlavně z řad mládeže, o pomoc při této akci.
 • ZO vzalo na vědomí plán kulturních akcí na rok 2007, který přednesl předseda kulturního výboru p. L. Frait: – dětský karneval,-kácení máje,-turnaj v nohejbalu ?O pohár starosty obce? -oslava sv. Václava, – beseda s důchodci,-beseda u vánočního stromu a memoriál E. Malíkové.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy rozpočet Obce Lipová na rok 2007. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, s celkovými příjmy i výdaji ve výši 3 288 000,-Kč. Rozpočet rozepsaný po jednotlivých kapitolách je vyvěšen ve vývěsní skříňce OÚ.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy zaměření pozemku, dle územního plánu, v části ? Zákaplí?- trať Pod hrází. Jedná se o pozemky určené v územním plánu na výstavbu silnice (obchvat) + pozemky od silnice ve směru ke kapli sv. Václava, určené na výstavbu RD. Současně ZO schvaluje odkoupení uvedených pozemků od vlastníků za dohodnuté ceny a pořízení inženýrských sítí na těchto pozemcích potřebných k výstavbě RD. Zároveň bude realizován projekt na výstavbu plánované silnice (prozatím pouze přístupová komunikace k nové výstavbě).
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy vyúčtování nákladů za děti z obce Lipová umístěné v MŠ ve Slavičíně ve výši 35 404,-Kč/4 děti.
 • ZO neschválilo uzavření dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky z obce Lipová, kteří navštěvují ZŠ Slavičín. Důvodem jsou neúměrně vysoké náklady vyčíslené MěÚ Slavičín ve výši 5 890,-Kč/žák. Tato částka je ve srovnání s náklady jiných škol dvojnásobná.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy Mgr. Janu Poláškovou kronikářkou obce Lipová.
 • ZO Lipová schválilo 7 hlasy pracovní náplň výborů zastupitelstva dle přiloženého návrhu.
 • Starosta informoval ZO o podmínkách vypracování nových územních plánů v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona.

Odvoz tříděného odpadu:

plasty v pytlích žluté barvy s označením RUMPOLD: 31.1.07, 28.2.07, 28.3.07, 25.4.07, 23.5.07, 20.6.07.

Odvoz komunálního odpadu (popelnice) je jednou za čtrnáct dnů a to v pátek každého sudého týdne (včetně svátků).

Poplatky za odvoz odpadů jsou splatné do konce února 2007. Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby tyto poplatky uhradili Obci Lipová v nejkratším možném termínu. V souvislosti s touto výzvou připomínáme, že v naší obci jsou nejnižší poplatky z celého regionu ( Obec doplácí 80% skutečných nákladů na odvoz odpadů).

Zánik povolení k odběru podzemní vody a vypouštění odpadních vod:

ke dni 1.1.2008 zanikne platnost těch povolení,která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001.Povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále. Povolení není třeba pro studny zhotovené do roku 1955 (majitel musí toto doložit dokladem např. stavební povolení, úřední odhad nemovitosti apod., případně čestným prohlášením).

Žádosti k odběru podzemní vody v naší obci zpracovává MěÚ Slavičín ( p. Latinák). Podnikatelé využívající studny k podnikání musí o toto žádat na pověřeném úřadu v Luhačovicích ( odbor ŽP ? vodoprávní úřad). Podrobné informace jsou na bezplatné infolince tel.č. 800 101 197 nebo na webových stránkách ministerstva zemědělství:www.zanikpovoleni.cz a na úřední desce OÚ Lipová.

Z důvodu, že Obec Lipová má platné povolení na vypouštění odpadních vod do místní vodoteče Lipovského potoka, které platí do konce roku 2012, nemusí občané, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci, žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Referendum o zachování Městské nemocnice Slavičín (ambulantní části):

naše obec se připojila svým podpisem k petici za zachování ambulantní části v Městské nemocnici Slavičín.