Lipovjánek č. 10/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 10 ročník 7 Prosinec 2005

Pozvánka na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

V neděli 18. prosince od 14,00 hodin se uskuteční u obecního úřadu tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Připraven je hodnotný program a bohaté občerstvení. Zveme všechny občany k účasti na této akci. Z připravovaného programu upozorňujeme zejména na :

 • zpěv koled v podání místní mládeže
 • vystoupení ženského sboru
 • divadelní scénku – “ pastýři z Betléma“
 • tradiční výstavu a ochutnávku vánočního cukroví vyrobeného v Lipové. Obracíme se s žádostí na hospodyňky o příspěvek na tuto výstavu
 • výstava fotografií z akcí uskutečněných v obci
 • vystoupení cimbálové muziky Slavičan ( od 17,00 hodin na sále OÚ)

Pro všechny je připraveno občerstvení ( zdarma až do vyčerpání zásob) : srnčí guláš, svařené víno a košt letošní slivovice.


Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.11.2005 a 2.12.2005

 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o nájemné za pronájem bytů v Bytovém domě
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci od Úřadu práce ve Zlíně na zřízení jednoho pracovního místa VPP
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 36 000,- od Správy CHKO Bílé Karpaty na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a památkám v katastru obce
 • ZO schválilo 5 ti hlasy navýšení rozpočtu Obce o dotaci ve výši 30 000,-Kč z Fondu kultury Krajského úřadu Zlínského kraje na opravu kamenného kříže
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 8 000,-Kč žadateli : Český svaz včelařů, základní organizace Slavičín, na nákup včelích matek vyznačujících se samočisticí schopností ( prevence proti moru včelího plodu)
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč žadateli : Městská nemocnice Slavičín, na nákup přístrojového vybavení
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí dotace ve výši 4 000,-Kč žadateli SHČMS – okrsek č. 15, na zakoupení elektronické časomíry pro soutěže v požárním sportu
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí materiálu na zhotovení překážek pro disciplíny požárního sportu a vzalo na vědomí termín pořádání soutěže v požárním sportu , která se uskuteční dne 3.6.2006. Při této příležitosti bude též pořádána taneční zábava k oslavě 105. výročí založení sboru v Lipové
 • ZO schválilo 5 ti hlasy poskytnutí občerstvení na valnou hromadu 15.okrsku SHČMS, která se uskuteční dne 27.1.2006 na sále OÚ v Lipové
 • ZO schválilo opravu cesty směrem k č.p. 97, která byla provedena nákladem 130 628,-Kč
 • ZO schválilo termíny konání zasedání ZO v 1. pololetí 2006 : 6.ledna – začátek v 17,00 hodin, 17. února – začátek v 17,00 hodin,, 3. března – začátek v 18,00 hodin,7. dubna – začátek v 19,00 hodin, 19. května – začátek ve 20,00 hodin, 16. června – začátek ve 20,00 hodin,
 • ZO schválilo termín provedení inventarizace majetku Obce. Tato bude provedena členy ZO dne 30.12.2005 od 9,00 hodin
 • ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly na místě, kterou provedlo dne 1.11.2005 Ministerstvo zemědělství na pozemek p.č. 1871 ( zalesnění Kůt ). Závěr kontroly : žadatel Obec Lipová splňuje podmínky pro přiznání dotace ve výši 20 779,50 Kč ,dle příslušného NAŘÍZENÍ VLÁDY
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh rozpočtového provizoria, dle kterého bude Obec hospodařit od 1.1.2006 do doby schválení rozpočtu.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně. Tyto podmínky jsou vyvěšeny v Obecní knihovně.

Elektronická úřední deska:

Změna zákona č.106/1999 Sb., o zveřejňování informací,přinesla obcím další nové povinnosti. Od 1. ledna 2006 musí obce zabezpečit elektronickou úřední desku. Na tuto skutečnost se OÚ s předstihem připravil zakoupením potřebného vybavení ( skener,digitální fotoaparát), takže jsme připraveni vyhovět liteře zákona. Po novém roce na našich webových stránkách www.obec-lipova.unas.cz najdete i elektronickou úřední desku.

Otevírací doba v tělocvičně:

Pondělí až pátek od 15.00 do 21.00 hodin
Sobota , neděle od 10.00 hodin do – dohoda u výdeje klíčů
Klíče od tělocvičny jsou vydávány na podpis u Vašičků – byt č. 1 č.p. 17

Sběr komunálního odpadu v roce 2006:

Tak jako v letošním roce bude sběr komunálního odpadu provádět firma Rumpold UHB s.r.o. Úhrady za svoz placené občany musí být uhrazeny OÚ v době od 1.1.2006 do konce měsíce února.Cena zůstává stejná jako v roce 2005 tedy 150.- Kč na občana pokud není vyhláškou stanoveno jinak. Poslední sběr plastů v letošním roce se uskuteční v pondělí 19.12.2005

Poděkování:

chci poděkovat panu Barcůchovi, který dne 9.10.2005 neprodleně přivolal hasiče na likvidaci začínajícího požáru našeho rodinného domku. On a zúčastněné hasičské sbory měli zásluhu na tom, že tento požár byl v zárodku zlikvidovaný a zabránilo se mnohem větším škodám na majetku.

Ing. Ivan Zubek
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz

Lipovjánek č. 9/2005

Zpravodaj OÚ Lipová číslo 9 ročník 7 Říjen 2005

Kolaudace stavby „Rekonstrukce školy na bytový dům o 5 bytových jednotkách.“

Stavební úřad Městského úřadu ve Slavičíně, jako stavební úřad příslušný podle § 117 stavebního zákona, provedl dne 6.9.2005 kolaudaci bytů v bytovém domě a Kolaudačním rozhodnutím č. 26/2005 povolil jejich užívání.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.8.2005 a 9.9.2005

 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na provedení přístupové komunikace k bytovému domu ( chodník, zámková dlažba, provedení izolace proti vodě , odvodnění a napojení okapových svodů na kanalizaci ) za cenu 78 498,-Kč včetně DPH,. Dále ZO schválilo 6 ti hlasy návrh firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o na provedení opravy fasády na 5 b.j. včetně klempířských prvků a nátěru za cenu 356 274,- včetně DPH.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy návrh nájemní smlouvy na pronájem bytů v bytovém domě, který vypracoval Mgr. Zdeněk Rumplík. ZO uložilo OÚ uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytů s těmito nájemci : byt č. 1 – Vašička Pavel, byt č. 2 – Měrka Petr, byt č. 3 – Tomečková Dagmar, byt č. 4 – Jiří a Alžběta Zelenkovi, byt č. 5 ( garsoniéra) – Pavlek Pavel.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu – položky 3111, dále schválilo převod z účtu 042 do majetku Obce ( Komplexní úpravy veřejných prostranství).
 • ZO revokovalo své usnesení č. 6/5/2005 ze dne 17.6.2005 a schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč z Fondu kultury Zlínského kraje na opravu kamenného kříže v obci Lipová (chráněná kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 29427/7-1962). Odůvodnění : OÚ se podařilo sjednat snížení celkových nákladů na restaurování kamenného kříže na částku 60 000,- Kč včetně DPH. Tato změna byla schválena Památkovým úřadem v Brně a Odborem kultury a památkové péče Zl. kraje. ZO dále schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s restaurátorem J. Krososkou z Vracova na provedení restaurování kříže za uvedenou cenu v termínu do 30.10.2005.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy prodej nemovitého majetku Obce pozemku p.č. 924/18 o výměře 1 834 ,-m2 žadateli Milanu Stružkovi, K Hájenkám 343, Slavičín. Cena byla stanovena ve výši 25,-Kč/m2 + příspěvek na zaměření pozemku ve výši 6 000,-Kč. Veškeré poplatky spojené s převodem pozemku hradí kupující. ZO podmínilo svůj souhlas s prodejem pozemku tím, že na uvedeném pozemku bude do dvou let od prodeje zahájena stavba RD v souladu s Územním plánem. V opačném případě musí být pozemek odprodán do konce roku 2007 zpět Obci Lipová za cenu 25,- Kč/ m2.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení ADSL připojení Obecní knihovny k internetu prostřednictvím internetu veřejné správy, které bylo provedeno 6.9.2005 ( toto bylo získáno dotací v rámci projektu VISK 3 ).Do doby dofinancování projektu z VISK 3 , poskytla Obec dočasně vlastní počítačové zařízení. Toto by však mělo být do konce roku 2005 nahrazeno novým kvalitním zařízením z výše uvedeného projektu VISK 3, které po 5 ti letech zůstane v majetku Obce. ZO uložilo OÚ vypracovat provozní řád pro používání internetu v Obecní knihovně.
 • ZO schválilo 6 ti hlasy vratný příspěvek ve výši 13 300,- Kč na reedici knihy Luhačovské Zálesí. ( v rámci Mikroregionu Luhačovské Zálesí).
 • Starosta obce informoval ZO o získání dotace od Správy CHKO Bílé Karpaty ve výši 40 000,- Kč na vybudování naučné stezky k sirným pramenům a kulturním památkám v katastru obce. ZO schválilo spoluúčast Obce na tomto projektu.
 • ZO vzalo na vědomí návrhovou cenu ve výši 164 020,- Kč včetně DPH od firmy RENOSTAV Luhačovice spol. s r.o. na vybudování a opravu garáží ,vedle bytového domu.Jedná se o opravu střechy a rýn nad garážemi , opravu kanalizace, opravu přístupové komunikace včetně vybudování střechy z pálených tašek nad vstupem do bytového domu. ZO schválilo v roce 2005 realizaci těchto položek z uvedené návrhové ceny : zemní práce,komunikace,trubní vedení,přesun hmot,konstrukce tesařské, položení krytiny tvrdé a část položky konstrukce klempířské. Zbývající položky ( vybudování a oprava garáží, oprava a nátěr fasády garáží) budou realizovány dle finančních možností Obce.
 • ZO vzalo na vědomí zřízení nadzemního hydrantu u č.p. 35, dále pořízení PC stolu a křesla do Obecní knihovny.
 • ZO schválilo provedení nátěru střechy bytového domu včetně okapů a svodů a provedení nátěru střechy šaten TJ Lipová. Tuto práci provede firma Luděk Bařinka.

Podmínky přístupu na Internet v Obecní knihovně

Obecní knihovna umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za těchto podmínek:
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem maximálně 60 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Přístup na Internet je možné předem rezervovat.
 • Internet je zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jeho studijním účelům.
 • WWW stránky je možno za úhradu tisknout na připojené síťové tiskárně (viz. ceník) nebo uložit na novou, v knihovně zakoupenou disketu (viz. ceník).
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.
Lipovjánek vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou.
Náměty můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http://www.obec-lipova.unas.cz